Transport i Norddjurs Kommune

Kollektiv trafik

Norddjurs Kommunes arbejde med kollektiv trafik handler om at kunne tilbyde så fintmasket et sikkerhedsnet af transport som muligt over hele kommunen.

Der er i sommeren 2020 trådt en ny køreplan i kraft med et hovednet af hurtige direkte busser og letbane mellem trafikknudepunkterne på Djursland samt Aarhus og Randers, som er suppleret af øvrige busser og flextrafikken, som i høj grad fungerer til tilbringning til hovednettet.

Fra den 3. maj 2021 har Norddjurs Kommune tilbudt den fulde palet af Midttrafiks flextrafikløsninger, da Flextur Ung gik i luften i Norddjurs.

De øvrige flextrafik-løsninger er Flextur, Flexbus og Plustur. Der arbejdes desuden løbende på at forbedre stoppesteder og stationer, særligt trafikknudepunkterne i Auning, Glesborg og Grenaa, samt letbanestationerne i Hessel og Trustrup.

Læs mere om kollektiv trafik i Norddjurs 

Veje og cykelstier

På vejområdet arbejdes der løbende på at vedligeholde og opgradere kommunevejene og cykelstierne i kommunen. I den kommende tid vil først cykelstien på Fuglsangvej i det sydlige Grenaa blive anlagt i 2022 og 2023, og herefter vil cykelstien på Skibsbyggervej i Bønnerup blive anlagt.

Med henvendelser til Christiansborg og ved samarbejde med Vejdirektoratet arbejdes der på at få opgraderet statsvejene rute 15 og 16 til Aarhus og Randers samt bygget cykelstier langs dem.

Den 14. oktober 2021 offentliggjorde Transportministeriet, at cykelstierne mellem Trustrup og Homå ved rute 15 og mellem Djurs Sommerland og Ramten på rute 16 er finansieret og arbejdet bliver sat i gang i 2022.

I den seneste statslige infrastrukturaftale 2035 fra juni 2021 er der også afsat midler til omfartsvej om Tirstrup og Trustrup og opgradering af dele af rute 15. Som det fremgår i Norddjurs Kommunes budgetaftale 2022 - 2025, vil Norddjurs Kommune arbejde for at forbedringerne fremrykkes, at omfartsvejene sikres at blive 2+1, og at der gennemføres forundersøgelse for 2+1 af de strækninger frem til Grenaa, der endnu ikke er med i forliget.

Herudover skal der planlægges og undersøge grundlaget for at 2+1 vejen fra og til Grenaa kan forbindes med den statsligt finansierede Kattegatvej til Grenaa Havn.

Statsvejene er altafgørende for Norddjurs Kommunes fortsatte udvikling, og særligt Grenaa Havns vækst.

Mobilitet

Der findes mange mobilitetsløsninger, som kan give en bedre, billigere, sundere, grønnere eller sjovere mobilitet end den traditionelle bil-, bus- eller flextrafiktransport.

Flere byer på Djursland har f.eks. delebil i dag, som giver borgere mulighed for f.eks. at spare en bil væk. Samkørsel kan tilbyde billig transport, og er en god måde at få udnyttet kapaciteten i bilerne på vejene bedre.

Norddjurs Kommune samarbejder desuden med private udbydere om samkørsel.

Læs mere om kommunens arbejde med samkørsel og delebiler her

Aktiv transport som cykling har store fordele for borgernes sundhed og er også en billig transport og godt for miljøet. 

Fælles for løsningerne er, at borgerne selv kan gøre meget for at forbedre den lokale mobilitet, men erfaringen er, at man for eksempel mangler økonomi eller  viden.

I foråret 2021 oprettede Norddjurs Kommune en mobilitetspulje, hvorfra man kunne søge midler til lokale mobilitetsinitiativer, såsom delebiler, samkørsel, landsbybus og cyklisme. Puljen finansierede el-ladcykler i Homå og cykelfaciliteter på trafikknudepunkterne i Glesborg og Grenaa, samt letbanestationerne i Trustrup og Hessel.

Grøn transport

Samkørsel, delebiler og cyklisme er med at mindske CO2-udledningen fra persontransporten. Herudover er der en stor udskiftning af den danske vognpark på vej, med nationale målsætninger om en langt større andel af elbiler i 2030, som blandt andet vil kræve en bedre ladeinfrastruktur.

Norddjurs Kommune arbejder dels for at leve op til ladestanderbekendtgørelsen fra marts 2020, som siger at der inden 1. januar 2025 skal være mindst én ladestander ved kommunale bygninger og dels på løbende at få udskiftet den kommunale vognpark med grønnere alternativer.

Herudover arbejder kommunen for at få etableret flere offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen i samarbejde med ladestanderoperatørerne. Oprettelsen af offentligt tilgængelige ladestandere sker i dag udelukkende på markedsvilkår, og kommuner må ikke medfinansiere offentligt tilgængelige ladestandere. Men Norddjurs Kommune følger tæt med i forhold til lovmæssige ændringer på området i fremtiden. 

Læs mere om ladestandere her

Vil du vide mere?

Arbejdet med transport i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i Djurs Mobilitetsstrategi. 

Find strategien her (pdf)

Kontakt

Vej og Ejendom