Kørsel

Hvis du er ude af stand til at transportere dig selv, kan du søge om hjælp hertil.

Hvis du under særlige omstændigheder ikke selv kan sørge for transport, er der mulighed for at søge om kørsel eller befordringsgodtgørelse.

Læs mere om serviceniveauet for kørsel i Norddjurs Kommune her.

For at komme i betragtning til handicapkørselsordningen, skal du udfylde dette ansøgningsskema.

Handicapkørsel kan blandt andet bruges til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. For at få handicapkørsel, skal du have et omfattende og varigt fysisk handicap eller være stærkt svagtseende/blind.

Hvem kan optages i ordningen?

Handicapkørselsordningen er for svært fysisk handicappede som:

 • er fyldt 18 år
 • er stærkt bevægelseshæmmet og visiteret til et ganghjælpemiddel.
 • er blinde eller stærkt svagtseende (medlem af Dansk Blindesamfund)
 • har et varigt handicap

Bevilling af gratis medhjælper kan kun bevilges til borgere, som har et plejebehov under transporten. Kontakt venligst din visitator.

Ønsker du at søge om optagelse i ordningen, skal du ansøge din hjemkommune. Senest 14 dage efter kommunen har visiteret dig til ordningen, vil du modtage et brev og en folder fra Midttrafik. Folderen indeholder information om bl.a. telefonnumre til bestilling af rejser og om reglerne for handicapkørselsordningen.

Hvordan kommer du ud at køre?

Turene skal bestilles gennem Midttrafik og der skelnes mellem 2 typer rejser:

 • Korte rejser op til 100 km skal bestilles minimum 2 timer i forvejen
 • Lange rejser over 100 km skal bestilles 6 hele hverdage i forvejen

Lørdag, søn- og helligdage betragtes ikke som hverdage. Lange rejser ud af regionen kombineres altid med x bus eller tog.

Du kan køre mellem kl. 6.00 og 24.00 alle ugens 7 dage (Kl. 24.00 er sidste afhentningstidspunkt). Du må forvente, som i kollektiv trafik, at der er andre kunder med i bilen, og at bilen derfor kører en omvej.

Din rejsetid kan blive forlænget op til 100 % af din direkte køretid.

Hvis du oplyser, hvornår du skal være fremme på ankomstadressen, vil dit afhentningstidspunkt blive fastsat i forhold til dette.

Det maksimale mål for din kørestol må være 70 cm (bredde) x 140 cm (længde) og maks. vægt 300 kg. Hvis din kørestol er større end de angivne mål, begrænses dine transportmuligheder ved lange rejser.

Du har ret til 104 enkeltture pr. kalenderår.

Hvad koster rejsen?

Du betaler 3,00 kr. pr. kørt kilometer, dog minimum 30,00 kr. Når du bestiller turen, kan du få oplyst, hvad egenbetalingen bliver.

Afregning sker ved turens start. Du betaler kun for din direkte kørsel. Hvis turen bliver koordineret med andre kunder i vognen, betaler du kun for din del af strækningen.

Ved lange rejser, hvor turen er kombineret med handicapegnet X bus eller tog, skal du selv betale for bus eller togbilletten.

Hvordan foregår rejsen?

Du bliver kørt fra gadedør til gadedør, i gadeniveau. Det betyder at chaufføren ikke hjælper op/ned ad trapper el. lign. Du skal være klar 5 min. før den aftalte tid. Hvis vognen ikke er kommet frem senest 20 min. efter det aftalte tidspunkt træder vores rejsegaranti i kraft.

Du kan få mere information på Midttrafiks hjemmeside.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træning på kommunens træningscentre.

Hvis din helbredstilstand gør, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller du ikke selv kan sørge for anden transport, kan personalet på dit træningscenter vejlede dig om muligheder for kørsel.

Hvis der er behov for kørsel, vil der i nogle tilfælde være brugerbetaling.

Din andel af betalingen fremgår af takstoversigten som hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, bliver godkendt af kommunalbestyrelsen.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til/fra læge og speciallæge. Befordringen skal ske med det, efter forholdene, billigste forsvarlige transportmiddel (bybus, bus, tog, egen bil eller taxa).

For at få befordring eller befordringsgodtgørelse til læge skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være pensionist.
 • Du skal være gruppe 1-forsikret.
 • Behovet for kørsel skal skyldes sygdom.
 • Udgiften skal overstige 43 kr.  

Til speciallæge er der følgende ekstra kriterier:

 • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en fjernere beliggende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
 • Afstanden skal være over 50 km. (gælder ikke pensionister).
 • Udgiften skal overstige 103 kr. (gælder ikke pensionister).
 • Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Så vidt muligt skal du benytte offentlige transportmidler. Bevilling af kørsel med taxa vil, i hvert enkelt tilfælde, blive vurderet ud fra din nuværende helbredstilstand.

Befordring kan bestilles på tlf. 89 59 10 15.

Hvis du skal have udbetalt befordringsgodtgørelse, skal der indsendes kvitteringer eller en bekræftelse fra speciallægen til Borgerservice via din digitale postkasse eller til Torvet 3, 8500 Grenaa.

Evt. godtgørelse vil derefter blive overført til din Nemkonto.

Kørsel til sygehuse

Kontakt Region Midt på telefon 70 23 62 48.

Flextur er en del af den kollektive trafik, som yder transport fra dør til dør. Der kræves ikke visitation.

Læs mere om flextur på Midttrafiks hjemmeside.

Kontakt

Handicapkørsel
Visitationen
Telefon: 89 59 21 10
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket
 
Transport til træning og genoptræning
Kontakt personalet på det pågældende træningscenter for vejledning
 
Kørsel til læge og speciallæge
Kontakt Borgerservice
 
Flextur