Specialklasser

I Norddjurs Kommune har vi specialklasser på Søren Kanne-skolen, Auning Skole og i Børneby Nord.

Specialklasser er til børn og unge, som har behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling og trivsel.

Børn i specialklasse går i skole på en almindelig folkeskole i en særlig klasse.

Der er færre børn i specialklasserne end i andre klasser.

Specialklasserne på:

Specialklasserne på Søren Kanne-skole er en af Norddjurs kommunes specialklasser for børn i 0.-9. klasse.

Tilbuddet er for normalt begavede elever og elever med nedsatte kognitive funktioner. Elevernes vanskeligheder kan omfatte faglige vanskeligheder og bl.a. diagnoser som ADHD, socialt kognitive vanskeligheder og diagnoser indenfor autismespektret.Specialklasserækken kan tilbyde en skoledag med fast struktur, tydelighed og forudsigelighed i små klasser med op til 6-8 elever, hvor der stort set altid er to voksne en lærer og en pædagog tilstede.

Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang, hvor alle inkluderes i fællesskabet, der tages udgangspunkt i den enkeltes styrker, behov, dagsform og lignende. Alle elever er en del af noget, altså fællesskabet.

Specialklasserne har fokus på undervisning både i de faglige fag, og der leves op til ”Fælles Mål” og ikke mindst undervisning på det sociale område og børnenes trivsel med udgangspunkt i det enkelte barn.

Der kan laves særligt tilrettelagt inklusionsforløb for børn fra specialklasserne i almen skolen.
Der arbejdes altid med trivsel, dannelse og livsduelighed, og formålet er at inkludere eller sluse flest mulig elever tilbage til almenskolen.

Indskolingen og mellemtrinnet er beliggende på afd. Vestre. Specialklasserne har også sin egen SFO på Vestre og er for tilmeldte børn.

Udskolingen er beliggende på afdeling Søndre.

Specialklasserne bruger endvidere faglokalerne såsom sløjd, bibliotek, hal, sal osv., ligesom de deltager i fælles arrangementer i almen skole i det omfang det kan lade sig gøre.

Eleverne visiteres til tilbuddet via et centralt visitationsudvalg.

Få nærmere oplysninger hos Søren Kanne-skolen

Auning Skoles specialklasser består af 6 klasser.

En indskolingsklasse (I1), en mellemtrinsklasse (M1) og 4 udskolingsklasser (U1, U2, U3 og U4).

I1 og M1 er placeret på storskolen, og U-klasserne er placeret bag storskolen i egne lokaler.

For at elever kan gå i specialklasserne, skal de være visiteret hertil gennem et kommunalt visitationsudvalg.

Indstillingen til visitation sker ved et samarbejde mellem PPR, skole og hjemmet.

Læs mere om specialklasserne på Auning Skole.

Specialklasserne ligger i Vivild og er et skoletilbud for børn, der på grund af forskellige vanskeligheder i forhold til opmærksomhed m.v. har brug for at være i en mindre klasse med individuel tilrettelagt undervisning.

Vi har to klasser i indskolingen, I1 og I2 og to klasser på mellemtrinnet, M1 og M2

Skolen har udviklet specialpædagogikken på området, og møder børnene der, hvor de er, og anvender deres styrkesider for at komme videre.

Eleverne skal visiteres til tilbuddet via et centralt visitationsudvalg.

Læs mere om Børneby Nord

Skole og dagtilbud
  • Søren Kanne-skolen, Vestre
  • Søren Kanne-skolen, Søndre
  • Auning Skole
  • Børneby Nord