Vandløbsregulativer

Generelle oplysninger om vandløbsregulativer

Lovgrundlag

Regelgrundlaget for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12, og den dertil hørende bekendtgørelse.

Af bekendtgørelsens § 3 fremgår, at regulativet bl.a. skal indeholde bestemmelser om:

 • Vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne
 • Vandløbets vedligeholdelse
 • Retten til sejlads
 • Beskrivelse af anlæg
 • Friholdelse af arealer langs vandløbene (arbejdsbælter og 2 m bræmmer)
 • Drift af stemmeværker
 • Hegn og kreaturvanding
 • Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation
 • Udløb for dræn og spildevandsledninger
 • Broer, bolværker og lignende
 • Opstemningsanlæg, herunder flodemål
 • Tilrettelæggelse af tilsyn
 • Revision af regulativet
 • Regulativets ikrafttræden

Regulativet skal desuden indeholde regler om vandløbsmyndighedens tilsyn med vandløbene, herunder om lodsejernes og andre interesseredes mulighed for deltagelse i tilsynet.

Redegørelse for regulativet

Vandløbsmyndigheden udarbejder i forbindelse med forslag til regulativer en redegørelse for grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget. Denne redegørelse optages som bilag til regulativet.

I redegørelsen beskrives baggrunden (begrundelsen) for udarbejdelsen af et nyt regulativ.

Redegørelsen omfatter oplysninger om vandløbets nuværende natur- og miljømæssige tilstand, og hvordan regulativets administrative bestemmelser samt regler vedrørende vandløbsvedligeholdelse forventes at opretholde eller forbedre denne tilstand.

Redegørelsen bør også omfatte oplysninger om vandløbets aktuelle skikkelse eller vandføringsevne, samt beskrive, hvordan regulativets administrative bestemmelser og regler vedrørende vandløbsvedligeholdelse forventes at påvirke vandløbets evne til at aflede vand.

I redegørelsen skal der lægges vægt på at beskrive de natur-, miljø- og afvandingsmæssige konsekvenser af nye tiltag, som forventes at ændre den aktuelle tilstand.

Administration af vandløbsregulativer

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder regulativets bestemmelser om fysisk tilstand og vedligeholdelse. Regulativet beskriver, hvad myndigheden er forpligtet til at gøre i henseende til vedligeholdelse af vandføringsevnen eller skikkelsen og i henseende til grødeskæring.

Grundlæggende for vedligeholdelsen er, at vandløbsmyndigheden er forpligtet til at sikre den skikkelse eller vandføringsevne, der er fastsat i regulativet.

Vandløbsmyndigheden må ikke ændre skikkelsen eller vandføringsevnen, dvs. gøre vandløbet større eller dybere. Et sådant indgreb er en regulering, der kun kan gennemføres efter behandling efter vandløbsloven og evt. efter naturbeskyttelsesloven, hvis vandløbet er omfattet af denne lovs § 3.

Vandløbsmyndigheden er ikke berettiget til at vedligeholde vandløbene ud over regulativernes bestemmelser, og brugerne af vandløbene kan ikke kræve vedligeholdelse ud over regulativernes bestemmelser.

Ændring af vedligeholdelsen kan lovligt kun ske efter forudgående ændring af regulativerne. Og en sådan ændring skal altid ske under hensyntagen til de gældende målsætninger for natur- og miljøtilstanden.

Hvis der opstår ønsker om eller behov for en ændret vandløbsvedligeholdelsespraksis, skal vandløbsmyndigheden forinden have vedtaget en sådan ændring ved revision af regulativet eller udarbejdelse af et tillægsregulativ. Dette gælder, uanset om der er tale om mere eller mindre hyppig vedligeholdelse.

Regulering eller vedligeholdelse

Hvis en ændring i vedligeholdelsespraksis indebærer en ændring af den skikkelse eller vandføringsevne, der er fastsat i regulativet, skal der, senest samtidig med revision af regulativet, gennemføres en reguleringssag efter vandløbslovens kap. 6, og evt. meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Ændringen må ikke forringe natur- og miljøtilstanden, og kan kun ske i det omfang, det er foreneligt med miljømålet for vandløbet. Det er således ikke lovligt at foretage en regulering alene ved ændring af vandløbsregulativet.

Ved regulering af et vandløb forstås en ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bund-kote og skråningsanlæg. Grødeskæring uden for det i regulativet fastlagte profil er ligeledes at betragte som en regulering.

En regulering af et vandløb forudsætter både tilladelse efter vandløbsloven og for bestemte vandløb tillige dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Udgifterne til regulering af vandløb, dvs. både indledende projektering og udførelse, afholdes af de lodsejere, der har nytte af reguleringen.

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Gældende vandløbs-regulativer

Gældende vandløbs-regulativer

Høringer af vandløbsregulativer

Når kommunen har udsendt vandløbsregulativer i høring vil de kunne findes på kommunens side for høringer og offentliggørelser.

Aktuelle offentliggørelser og høringer

Indhold Regulativer

Kontaktboks

HVEM VED VAND??