Rottebekæmpelse

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotter effektivt.

Rottebekæmpelsen betales over rottegebyret, og det koster derfor ikke ekstra at ringe og bestille et rotteeftersyn, når man har konstateret rotter.

Rottebekæmpelsen i Norddjurs Kommune foretages af Mortalin A/S.

Klik på dette link og udfyld formularen

Din anmeldelse vil blive behandlet hurtigst muligt.

Rotteanmeldelser kan også foretages telefonisk til Mortalin på telefon 78 77 34 60.

Responstid på anmeldelser er normalt inden for 4 hverdage.

Ved rotter indendørs i beboelse sker første tilsynsbesøg inden for samme dag eller senest dagen efter anmeldelsen. 

Der gøres opmærksom på, at borger eller dennes repræsentant skal være til stede ved første besøg på ejendommen.

Rottebekæmperen vil derfor ringe og træffe aftale om et tidspunkt, hvor borger kan være hjemme.

Der må ikke udleveres rotte- eller musegift til borgere og virksomheder.

Det er alene  kommunens autoriserede rottebekæmper, som skal udlægge, tilse og opfylde med gift. Til gengæld må du gerne selv sætte en rottefælde op.

Læs her Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter (pdf)

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om rottebekæmpelse

Hidtil er der hvert andet år blevet ført regelmæssigt tilsyn på alle ejendomme i det åbne land.

Med ændringer i lovgivningen er disse tilsyn bortfaldet pr. 1. januar 2018.

Besøg af rottebekæmperen i landzone skal fremover kun ske til visse ejendomme.

Her vil der skulle foretages rutinemæssige rotteundersøgelser én gang om året i perioden oktober til og med februar.

De nye regler betyder, at tilsynet skal være mere omfattende end tidligere, hvorved der foretages en grundigere gennemgang af den enkelte ejendom.

De tilsynspligtige ejendomme er:

 • Erhvervsejendomme med dyrehold
 • Primærproduktioner af fødevarer og foder til dyr
 • Ejendomme som opbevarer foderstoffer til dyr eller 
 • Ejendomme som opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

Rottebekæmperen skal sammen med ejendommens ejer eller repræsentant, undersøge om der er forekomst af rotter.

Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse.

Ejendommen undersøges selv om der ikke træffes nogen hjemme.

Selv om der ikke træffes nogen hjemme, skal rottebekæmperen ifølge lovgivningen undersøge tilgængelige udendørs arealer for tegn på forekomst af rotter.

Ved forekomst af rotter skal der iværksættelse bekæmpelse.

Konstateres der ikke rotter, afleveres en skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter straks skal anmeldes til kommunen.

Såfremt der konstateres gentagne rotteproblemer på en ejendom uden tilsynspligt, kan Norddjurs Kommune tilføje denne som tilsynspligtig ejendom, indtil der er styr på ejendommens forebyggelse og sikring mod rotter.

Ejere af erhvervsejendomme, som selv ønsker at udføre rottebekæmpelse på egen ejendom, skal gennemføre et 1-dages kursus, inden de må påbegynde rottebekæmpelsen med brug af gift, hvorved de med en såkaldt R2-autorisation dog kun må anvende visse former for milde bekæmpelsesmidler.

Den private bekæmper skal anmelde det via den nationale rottedatabase, så snart der konstateres rotter på ejendommen, og når der derfor bliver iværksat bekæmpelse, samt når denne bliver afsluttet. Den private bekæmper skal foretage indberetning af oplysninger i henhold til lovgivningen.

Privat bekæmpelse omfatter også alle de private sikringsordninger, som landbrug, fødevarevirksomheder og lignende indgår med private bekæmpelsesfirmaer. Med en sådan sikringsordning får virksomhederne en kontinuerlig overvågning, forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Lovgivningen tillader dog ikke længere, at rottegift udlægges permanent, men kun at bekæmpelsesmidler udlægges, når der påviseligt er tegn på rotter.

I den private bekæmpelse vil der være samme krav til forebyggende indsats overfor rotter som i den kommunale ordning. Grundejer skal derfor på samme måde rottesikre og renholde sin ejendom, og der skal gennemføres bygningsgennemgang for at lokalisere og afhjælpe sikringsmæssige fejl og mangler.

I henhold til rottebekendtgørelsen er kommunerne tilsynsmyndighed i forhold til privat bekæmpelse. Såfremt der konstateres ulovlig anvendelse af gift i forbindelse med privat bekæmpelse, vil kommunen følge op med nødvendig indberetning og evt. overtagelse af rottebekæmpelsen på den pågældende ejendom.

Vidste du, at når du holder dyr i haven, tiltrækker det rotter?

Hvis du fodrer dyr i haven, enten fordi du holder dyr i haven, f.eks. kaniner, høns, hunde og fugle, eller fodrer havens fugle, kan det tiltrække rotter.

Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til dem.

Du bør derfor sikre dit dyrehold bedst muligt.

Følg disse gode råd, for at mindske risikoen for at rotterne slår sig ned:

 • Brug finmasket net til indhegning / bur (en rotteunge kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50 øre).
 • Alle sider af indhegningen sikres - også toppen og bunden. Husk at stolper og bagside af huset skal være indenfor hegnet.
 • Foder opbevares i lukkede, rottesikrede beholdere.
 • Undlad at overfodre, og læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise op i løbet af dagen. Undgå at der ligger tilgængeligt foder om natten.
 • Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter.
 • Husk at hundelorte og fuglefoder, f.eks. solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter.
 • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Undersøg, om din grundejerforening har særlige krav og regler.

Undgå skjulesteder for rotterne i udhuse og skure

Vægge og mure bør være så tætte som muligt.

Man bør undgå rod og opstabling af effekter.

Husk at en rotte kræver 2 ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis man tager den ene eller begge ting fra rotten, vil den finde andre steder at bo.

Brændestakke bør placeres frit

Brændestakke i umiddelbar nærhed af hønsehuse og kaninbure m.v. er ideelt for rotterne, idet de så kan bo i brændestakken, og indtage deres måltider ved hønsene eller kaninerne.

Derfor bør brændestakken placeres langt fra fodermuligheder, og gerne fritstående, da brændestakke, der er stablet op ad en husmur, kan virke som en trappe for rotterne, som derfra har mulighed for at komme op på loftet i beboelse.

Kompostbunker/beholdere kan tiltrække rotter

Der bør ikke komposteres madaffald, hvorimod gulerodstoppe, poretoppe og lignende ikke har nogen betydning.

Kompost bør opbevares i lukkede, rottesikrede kompostbeholdere. Desværre har det vist sig, at flere af de nye kompostbeholdere af plastik ikke er så rottesikrede, som man har troet, idet rotterne dels kan gnave huller i plastmaterialet, dels grave sig ned under beholderen for at udnytte gæringsvarmen fra komposten.

Fuglefodringssteder er et særligt problem

Man bør fodre sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt hurtigt samle rotter.

Vær opmærksom på, at rotter er dygtige til at klatre, og derfor nemt kan komme op til mejsebolde og lignende i buske og træer.

Indendørs forebyggelse mod rotter

Udluftningsrøret fra kloakken bør være helt og aflukket med net, så rotterne fra kloaksystemet ikke kan komme ud på taget eller loftet.

Riste på alle gulvafløb bør være af metal og være fastskruet (en rotte kan løfte en rist, som vejer 1,2 kg).

Udskæring af afløbsslanger fra vaskemaskiner bør ikke være større end afløbsslangen.

Bevoksning op ad muren bør holdes nede i en højde på 1 m under tagudhænget.

Udluftningsriste i soklen bør være hele og fastsiddende.

Huller i kampestensfundamenter bør lukkes med cement og eventuelt sammenkrøllet hønsenet.