Spørgsmål/svar - Nordic Waste

Jordskreddet ved virksomheden Nordic Waste i Randers Kommune er i fare for at forurene Alling Å og dermed påvirke Norddjurs Kommune.

På denne side har vi samlet viden og nyheder, der vedrører Norddjurs.

Spørgsmål/svar - Nordic Waste

Læs svar på forskellige spørgsmål nedenfor.

  • Norddjurs Kommune iværksætter vandprøvetagning af Alling å på udvalgte steder. Programmet har til formål at følge udviklingen. Hvis prøverne viser indikationer på forurening, afdækker kommunen behovet for en yderligere indsats.
  • Norddjurs Kommune har taget kontakt til Miljøvagten. Miljøvagten er en ekstern leverandør, som rykker ud i tilfælde af miljøhændelser. Miljøvagten er tilgængelig i døgndrift. Ved en akut jordforurening bistår Miljøvagten kommunen i forbindelse med planlægning og etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger.
  • Hvis forurenet jord skulle ende i Alling Å og bevæge sig mod Norddjurs Kommune, kan der anlægges et eller flere sandfang. Disse kan fungere som barrierer for at standse sandflugten, og for at mindske de potentielle negative virkninger på Alling Ås fysiske, kemiske og biologiske parametre.
  • Hvis der skulle opstå en forurening af vandet, kan Norddjurs Kommune ikke etablere nogle egentlige afværgeforanstaltninger. Forureningen skal stoppes ved kilden. Kommunens opgave vil være at holde øje med situationen ved brug af prøvetagningsprogrammet og indberette dette til Miljøstyrelsen

Norddjurs Kommune har fra og med uge 5 planlagt fire prøvestationer i Alling Å, hvor der skal udtages vand- og sedimentprøver én gang ugentligt.

Der er mulighed for at justere prøvehyppigheden, hvis kommunen vurderer dette.

Prøvestationerne kan ses på nedenstående kort.

Prøvestationerne kan ses på kort

Der skal udtages desuden fire såkaldte sediment- og vandprøver i Grund Fjord og Randers Fjord.

I første omgang tages disse prøver én gang.

Prøvestationer i Grund Fjord og Randers Fjord kan ses i nedenstående kort.

Prøvestationer i Grund Fjord og Randers Fjord

Vand- og sedimentprøverne analyseres for organisk stof, tungmetaller og skadelige olieforbindelser.

Ja, Norddjurs Kommune er i dialog med Randers Kommune.

Norddjurs Kommune bliver løbende opdateret om situationen.

Hejbæk udgør et privat vandløbssystem, som tilløber Alling Å nær dens sammenløb med Grund Fjord. Der har været bekymringer angående mulig forurening fra systemet som følge af en udvaskning fra en 12 meter høj støjvold ved Ørsted skydeterræn og Cross klub.

Volden er blevet opbygget af jord der er i kategorien ”let forurenet”.

Inden miljøtilladelsen i sin tid blev udstedt, blev der foretaget beregninger for en potentiel udvaskning af forurenende stoffer fra volden, men grundet de øgede nedbørsmængder, som området har oplevet, har Norddjurs Kommune valgt at udføre en ny analyse, som tager højde for dette.

Analysen kan findes her

Derudover planlægger kommunen at tage en vand- og sedimentprøve i den grøft, der afvander området med støjvolden, samt en tilsvarende kontrolprøve i en grøft længere nede i systemet.

I forbindelse med Nordic Waste-sagen er Randers Kommune i gang med at udarbejde et prøvetagningsprogram i Alling Å for fisk og krebs.

Prøver vil blive indsamlet både i Randers- og Norddjurs Kommune. Analyseresultater vil blive offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside.

Læs mere om faunaundersøgelsen her

Jord fra Nordic Waste i Norddjurs Kommune

Randers Kommune står i en situation, hvor de skal bortskaffe betydelige mængder jord i forbindelse med skreddet ved Nordic Waste. En del af denne jord er sendt til midlertidig opbevaring i Norddjurs Kommune.

Jorden er blevet anvist af Randers Kommune til virksomheden RGS Nordic A/S, der er en godkendt modtager af jord og affald. RGS Nordic A/S – der trods delvist navnesammenfald ikke er forbundet med Nordic Waste – er miljøgodkendt til modtagelsen.

Miljøgodkendelsen er senest blevet fornyet ved en revurdering i 2022.

Modtagelsen af jorden kræver således ikke at Norddjurs Kommune specifikt giver tilladelse til det, så længe jordens indhold af miljøfremmede stoffer ligger indenfor de krav, der er angivet i virksomhedens miljøgodkendelse.

Den modtagne jord udlægges på en asfalteret plads i afmærkede miler, som holdes adskilt af virksomheden.

Hvis jordprøver har været udtaget ved ankomsten følges disse miler af prøver, der dokumenterer forureningsgraden i jordpartiet.

Hvis der ikke har været udtaget prøver forud for modtagelsen har virksomheden miljøgodkendelse til at modtage jord til klassificering, hvor de selv står for udtagelse af prøver, der efterfølgende sendes til analyse.

Ja, virksomheden er både miljøgodkendelsespligtig og tilsynspligtig, så der bliver ført tilsyn af Norddjurs Kommune.

Dette sker uanset oplag af jord fra Nordic Waste.

Nej. Jordvolden ved flugtskydningscenteret og motocrossbanen stammer ikke fra Nordic Waste.

Den er opført af let forurenet jord og materialer. Det er normal procedure ved opførsel af støjvolde, og anlægget er særskilt miljøgodkendt.

I forbindelse med etableringen af støjvolden af letforurenet jord ved Ørsted, blev det besluttet at foretage en måling i den nærliggende Hejbæk. Prøven viste ikke et for højt indhold af de stoffer, der måles for.

For at have et kendskab til ”normalniveauet” blev der foretaget en reference-måling i en grøft længere nede i systemet, hvor en eventuel udvaskning fra støjvolden ikke kunne føres hen.

Denne reference-måling viste et svagt forhøjet indhold af Nikkel - i forhold til de fastsatte generelle miljøkvalitetskrav. Sådanne udsving er ikke i sig selv usædvanlige, og der er intet, som indikerer, at der skulle være tale om en forurening.

Konklusionen er derfor, at der ikke er nogen indikationer af udvaskning af forurenende stoffer fra støjvolden.

Resultatet af prøven kan findes her (PDF)

Kontaktboks

Norddjurs Kommune