Jordforurening og -håndtering

Hvilke regler gælder, når du skal håndtere og flytte jord?

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder opstår der ofte spørgsmål om forureningsforhold, analysekrav for jord og grundvand samt hvilke regler der gælder, når du skal håndtere og flytte jord. 

På denne side kan du finde informationer om disse emner.

Har du følgende jordtyper, skal jorden anmeldes, før den kan flyttes: 

 • Forurenet jord
 • Jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
 • Jord fra offentlig vej
 • Jord fra områdeklassificerede områder
 • Jord fra jordrenseanlæg

Anmeldepligten gælder således også ren jord fra kortlagte ejendomme, områdeklassificerede områder og offentlig vej. 

Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende), skal ligeledes anmeldes.

Anmeldelsen af jordflytning skal ske, inden transporten kan finde sted.

Hvem skal anmelde jordflytning?

En ejer, bruger eller bygherre, som skal flytte jord eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal anmelde jordflytningen eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Anmeldelsesskema

Anmeldelse af jordflytning kan ske direkte på nettet:

Anmeldelse via digital jordflytningsskema.

Lovgrundlag

Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Digitale anmeldelser skal ikke underskrives, såfremt vi kan identificere ansøger.

Se endvidere Vejledning til anmeldelse af jordflytning.

Se regulativet ved at klikke på dette link: Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune.

Opgravningssted

Når opgravning af anmeldepligtig jord sker på en ejendom, angiver du ejendommens adresse og matrikelnummer. Du skal endvidere angive, om ejendommen er kortlagt og eventuelt tidligere aktiviteter. 

Status for forureningskortlægning og områdeklassificering ses af kommunens GIS-kort.

Ved opgravninger i veje, fortove og rabatter angiver du vejens navn samt den opgravede strækning. Du skal angive strækningen ved hjælp af to kendemærker, f.eks. to husnumre eller to km-sten. Desuden angives eventuelt kendskab til konstaterede forureninger i vejstrækningen. 

Projektperiode

Du oplyser tidspunkt for jordflytningen samt gravearbejdets start- og sluttidspunkt. Desuden er det muligt at beskrive projektet samt projektperiode.

Dokumentation

Sammen med anmeldeskemaet, skal du fremsende eventuelle analyseresultater og prøvebeskrivelser af de udtagne jordprøver. Placering og prøvetagningsdybde af de udtagne jordprøver indtegnes på kortskitse, der ligeledes fremsendes.

Klassifikation

Du oplyser, om der er tale om fyldjord eller intakt jord, og om der er byggeaffald i jorden. På baggrund af jordanalyse klassificeres jord i kategori 1, kategori 2 eller anden kategori. Klassifikationen vil ofte afhænge af kravene på modtageanlægget.

Læs mere nedenfor om klassifikation af jord.

Det er ofte en fordel for bygherrer, rådgiver, entreprenør og for sagsbehandler, at ovennævnte oplysninger bliver indarbejdet i en jordhåndteringsplan.

Læs mere nedenfor om jordhåndteringsplaner.

Kategorisering af jord

Jord skal som minimum adskilles i fyldjord og intakt jord i forbindelse med opgravning. 

Det er kommunen, der vurderer, hvordan forurenet jord, der er affald, som ikke kan henføres til kategori 1 og 2, skal kategoriseres.

Læs mere om grænseværdier for kategori 1 og 2 i jordflytningsbekendtgørelsen.

Kategorisering af et jordparti

Der skal ske en kategorisering af alle jordpartier. 

Ved et jordparti forstås en mængde jord, som stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme forureningskategori.

Forureningskategorien for et jordparti bestemmes for hver enkelt forureningskomponent, og den højeste kategori, der er konstateret, er bestemmende for jordpartiets samlede kategori.

Det vil sige, at hvis grænseværdien overskrides for blot én forureningskomponent, skal hele jordpartiet opkategoriseres, således at alle analyseresultater overholder grænseværdien for den samlede kategori.

Eksempelvis skal et jordparti, hvori der er konstateret indhold af to forskellige forureningskomponenter svarende til kategori 1 henholdsvis kategori 2, kategoriseres i en samlet kategori 2.

50% reglen

I de tilfælde, hvor flere jordprøver (mindst tre jordprøver) repræsenterer ét jordparti, skal følgende være overholdt, for at hele partiet kan kategoriseres i en kategori:

For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori.

Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50%.

Jordpartiet kategoriseres i den laveste kategori, hvor ovenstående kriterier er opfyldt for alle forureningskomponenter.

I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

I de tilfælde, hvor kun én jordprøve repræsenterer ét jordparti, skal analyseresultatet for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori.

Kategorisering af jord fra et modtageanlæg

Ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg, kan jorden uden analyse kategoriseres som ved modtagelsen på anlægget. Hvis jord fra forskellige kategorier sammenblandes på anlægget, skal jordblandingen kategoriseres som den højeste af de kategorier, der sammenblandes.

Hvis jord fra et godkendt modtageanlæg ønskes kategoriseret lavere end ved modtagelsen på anlægget, skal anlægget dokumentere den lavere kategori med analyser.

Lovgrundlag

Ovennævnte retningslinjer fremgår af bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Se regulativet ved at klikke på dette link: Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune.

Forudsætninger for en jordhåndteringsplan

Forudsætningerne for en jordhåndteringsplan vil typisk være geo- eller miljøtekniske undersøgelser af den jord, som skal håndteres i forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter. Ved geotekniske undersøgelser afklares jordbundsforholdene, f.eks. jordens opbygning og bæreevne. 

Miljøtekniske undersøgelser afdækker forureningsforholdene. De bliver udført på baggrund af ejendommens historik, det vil sige tidligere aktiviteter, som kan give anledning til jordforurening. 

Hvornår skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan?

Hvis det er nødvendigt at bortskaffe jord fra en kortlagt ejendom, kan prøveantallet blive reduceret, såfremt det sker i overensstemmelse med en jordhåndteringsplan, som kommunen har godkendt. Dette gælder også ved nedklassificering af et jordparti.

Denne praksis kan også blive benyttet i forbindelse med at bortskaffe jord fra områdeklassificerede områder og veje. Her kan det ligeledes være en fordel at udarbejde en jordhåndteringsplan / et jordhåndteringsskema på baggrund af områdets historik og en miljøteknisk undersøgelse.

Eksempel på et sagsforløb

 • Et miljøteknisk firma indhenter eksisterende miljøoplysninger og aftaler oplæg til undersøgelse/forklassifikation med kommunen.
 • Undersøgelsesresultater og forslag til en jordhåndteringsplan (udfyldt jordhåndteringsskema, situationsplan, analyseresultater, boreprofiler) fremsendes til vurdering og godkendelse ved kommunen.
 • Kommunen kan stille krav om eventuelt supplerende undersøgelser.
 • Anmeldelse af jordflytning for hver jordkategori fremsendes til godkendelse ved kommunen.
 • Når gravearbejdet er afsluttet, fremsendes dokumentationsrapport for fjernelse af forurenet jord.

Det endelige antal af jordprøver og valg af analyseparametre afhænger således af:

 • Ejendommens forureningshistorik.
 • Byggeprojektets udformning og placering.
 • Resultater fra udførte undersøgelser.
 • Fordelingen af overjord/fyldjord og intakt jord.

Regler ved byggearbejde på en forurenet eller mulig forurenet grund

Anmeldelse af jordflytning

Der er særlige krav til, at du skal anmelde jordflytning og bortskaffelse af jord, der er forurenet, og jord der kommer fra en kortlagt grund eller et områdeklassificeret område. Sådan anmeldepligtig jord må ikke bortskaffes, før jordanmeldelsen er godkendt af kommunen.

Anvendelse af jord

Kommunen vil gerne opfordre til, at der genanvendes jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder.

Afhængig af jordens oprindelsessted og forureningsgrad kan der være krav om, at du skal indhente en særlig tilladelse (§ 19-tilladelse).

Du skal have en tilladelse, når du vil anvende jord og restprodukter, som overskrider visse grænseværdier, og som kan udgøre en risiko for undergrund, grundvand, recipienter eller miljøet generelt. 

Ren jord på udearealer

Når du ændrer arealanvendelsen på en grund til bolig, daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave og sommerhus eller udfører bygge- og anlægsarbejde på disse typer af grunde, så er der et landsdækkende krav om, at de øverste 50 cm af jorden på udearealer skal bestå af ren jord (50 cm reglen).

Området kan i stedet være dækket af fast belægning. Reglen er indført for at undgå kontakt med let forurenet eller forurenet jord.

§ 8-tilladelse

På kortlagte grunde kan der være krav om, at du skal have en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før du må sætte et bygge- og anlægsarbejde igang.

Du kan først få en byggetilladelse, når § 8-tilladelsen er givet. Reglen er indført for at sikre fremtidigt indeklima, kommende arealanvendelse, grundvandet og nærliggende recipienter. 

Ved byggeri af bolig eller daginstitution

Hvis du er ejer eller brug af en ejendom skal du sikre, at de øverste 50 cm overjord består af ren jord (50 cm reglen). Jorden kan i stedet være dækket af en fast belægning som f.eks. fliser, asfalt eller tilsvarende, hvor kontakten til jorden er afskåret. 

Hvilke arealer er omfattet?

50 cm reglen gælder, når anvendelsen af et areal ændres til:

 • Bolig
 • Daginstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus

eller der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til:

 • Bolig (bortset fra en- og tofamiliehuse)
 • Daginstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus

Hvornår er reglen opfyldt?

Reglen gælder overalt. Er jorden på det berørte areal ikke forurenet, er reglen automatisk opfyldt. Det gælder for ejendomme, der ligger uden for områdeklassificerede områder, med mindre der er konstateret forurening, tilført fyldjord eller tilsvarende.

Er jorden forurenet, skal du etablere et lag på mindst 50 cm ren jord, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes eller overdækkes med en tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan du etablere en fast belægning. Det afgørende er, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

Reglen skal altid være opfyldt, og ikke kun ved anlægsarbejdets afslutning. Det betyder, at hvis det rene tilførte jordlag er blevet tyndere ved slid eller delvis fjernet, skal det reetableres. På samme måde skal en defekt belægning udbedres.

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på et areal, der allerede anvendes til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det areal, som er fysisk berørt af det iværksatte arbejde og den kommende arealanvendelse. Er du i tvivl, så kontakt Natur og Miljø, Jordgruppen.

Hvem er forpligtet?

Reglen er udformet som en pligtregel. Det betyder, at reglen forpligter den til enhver tid værende ejer eller bruger at sørge for, at reglen er opfyldt.

I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i bygningsreglementet, der også umiddelbart skal følges af den, der bygger.

Dokumentation for at jorden er ren

For at dokumentere om de øverste 50 cm jord er ren, undersøges jorden ved udtagning af jordprøver.

Der vil ikke være krav om undersøgelse, hvis jorden stammer fra områder, hvor der ikke er mistanke om forurening.

For at undersøge om de øverste 50 cm jord er ren på en ejendom i et områdeklassificeret område, udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m2, når anvendelsen af ejendommen ændres fra erhverv til følsom arealanvendelse (bolig, daginstitution og lignende). På øvrige ikke-erhvervsmæssige ejendomme kan prøvetagningsfrekvensen nedsættes efter aftale med Natur og Miljø.

For at dokumentere, at de øverste 50 cm jord er ren på en forurenet/V2-kortlagt grund, udtages 1 blandingsprøve pr. 30 tons jord, forudsat at eventuelle "hot spots" (kraftig forurening) er fjernet. På en V1-kortlagt grund, hvor der kan være mistanke om jordforurening, udtages 1 blandingsprøve pr. 150 m2.

En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde, jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (kadmium, kobber, bly, zink, nikkel og krom), PAH, benz(a)pyren og totalkulbrinter.

Jordbortskaffelse

Hvis du skal bortskaffe jord fra en ejendom, skal reglerne i kommunens jordflytningsregulativ følges.

Analysekrav til afhænge af jordens forureningsgrad og hvor jorden skal køre hen. Desuden kan der være pligt til at anmelde jordflytningen, før transporten bliver iværksat.

Lovgrundlag

Formålet med jordforureningslovens 1) § 72 b er at sikre, at der ikke opstår en følsom arealanvendelse (f.eks. etablering af bolig) direkte på forurenede arealer, samt for fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning fra eventuel forurening på arealer, hvor jorden er ubefæstet.

Alle skal kunne opholde sig på arealet og jorden skal kunne dyrkes uden risiko for kontakt til jordforurening.

 

Byggeri på kortlagt ejendom

Før der ændres anvendelse til et af følgende formål

 • Boliger
 • Institutioner
 • Legepladser
 • Kolonihaveområde
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Hvis arealanvendelsen ændres til anden følsom arealanvendelse eller erhverv ændres til bolig

Hvis bygge-/anlægsarbejdet er beliggende inden for et af de arealer, som er omfattet af Region Midtjyllands indsatsområder efter lov om forurenet jord

 • Område med særlige drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg
 • Områder der kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads

Hvis bygge-/anlægsarbejdet omfatter et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

 • Ansøgning om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge-/anlægsarbejde efter § 8 i lov om forurenet jord, herunder tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnumre, ejerforhold, bygherreoplysninger m.m.
 • Relevant kortmateriale, herunder oversigtstegninger som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere, tanke m.m.
 • Samtlige relevante byggetegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken. Tegningerne skal fremsendes i kopi til kommunen og de må maksimalt foreligge i A3-format.
 • Bygherrens oplysninger om forureningsforhold, herunder historik for grunden og eventuelle forureningsundersøgelser.
 • Konfliktkort i forhold til konstateret forurening.
 • Oplysninger om hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til indeklima og anvendelsen af udearealer.
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord eller slagge på ejendommen.

Ansøgning skal sendes til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. 

Afrapportering af gennemført projekt

Når projektet er gennemført, skal ansøger fremsende en dokumentationsrapport over det udførte arbejde.

Rapporten skal indeholde oplysninger i forhold til det konkrete projekt.

Miljøstyrelsen har fastlagt grænser for, hvornår jorden er forurenet

Grænseværdier

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser. 

Læs mere om grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvilke forureningsparametre er jorden forurenet med?

Jorden kan være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som f.eks. benzen og zylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes f.eks. i rabatter langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstaterer man forurening med tjærestoffer.

Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje og andre steder, hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud.

Områdeklassificering af lettere forurenede arealer

Er der tale om områder med lettere jordforurening, vil disse blive områdeklassificeret.

Læs mere nedenfor om områdeklassificering.

Forureningskortlægning

Konstateres der forurening på en ejendom eller er der mistanke om forurening vil ejendommen blive kortlagt.

Læs mere nedenfor om kortlægning.

Områdeklassificering af byområder med lettere forurenet jord

Udpegning af områder som forventes at være let forurenede

En lovændring har medført, at områder med lettere forurenet jord ikke længere bliver kortlagt. Disse områder bliver i stedet for områdeklassificeret af kommunen. Det betyder:

 • Jordflytninger herfra forinden skal anmeldes til kommunen.
 • Jorden i en række tilfælde skal undersøges, før den flyttes.
 • Ikke alle jordflytninger kræver kommunens godkendelse, før jorden flyttes. 

Reglerne er beskrevet i regulativ for jordflytning i Norddjurs Kommune.

Hvordan kan jeg finde ud af, om min ejendom er omfattet af områdeklassificeringen?

Der er områdeklassificering i dele af følgende byer:

Lyngby, Trustrup, Grenaa, Fjellerup, Bønnerup Strand, Gjerrild, Ørum, Voldby, Ørsted, Allingåbro, Vivild, Auning, Ramten, Stenvad og Holbæk.

Af regulativet ses afgrænsningen for områdeklassificeringen for den enkelte by. På kommunens GIS-kort kan du undersøge, om din ejendom ligger i et lettere forurenet område.

Hvad betyder det for min sundhed, at min ejendom er lettere forurenet?

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som du og din familie er udsat for i hverdagen.

Sundhedsrisikoen svarer til den risiko, der er ved at spise almindelig kost, og den er væsentlig lavere end den risiko, der er ved at befinde sig i den luftforurening, som storbymiljøer, som København, forårsager.

Børn udsættes dog for en større risiko end voksne, og små børn er særligt følsomme. Mindre børn er mere følsomme over for påvirkninger fra en forurening, fordi deres krop er under udvikling. Små børn putter også tit forskellige ting i munden, eksempelvis jord, beskidte fingre og legetøj.

Hvordan skal jeg forholde mig til, at min jord er lettere forurenet?

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du behøver at fjerne den, men når man bor på lettere forurenet jord, anbefaler kommunen, at man tager nogle forholdsregler med hensyn til sundheden:

 • Vask altid hænder efter udendørs leg / arbejde, og inden et måltid.
 • Gå ikke ind i udendørs fodtøj.
 • Gør ofte rent i hjemmet.
 • Læg fast bund i sandkassen og brug sand, som du er sikker på, ikke er forurenet.
 • Læg underlag under gynger og andre legeredskaber.
 • Vask og rengør både frugter og grøntsager inden tilberedning og spisning.
 • Skræl rodfrugter inden spisning.
 • Dyrk jordbær, krydderurter o.s.v. i rent jord, potter, plantesække, højbede eller lignende. Anvend jord, som du er sikker på, ikke er forurenet.
 • Dæk bar jord i bedene og under buske med træflis eller andet.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om lettere forurenet jord kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen har bl.a. udgivet en folder og et omfattende informationsmateriale, som kan downloades herunder:

Miljøstyrelsens folder: En hverdag med jord i byen - gode råd.

Miljøstyrelsens informationsmateriale om lettere jordforurening.

Miljøstyrelsens spørgsmål og svar om forurenet jord.

Danmarks Miljøportal kan fremsøges oplysninger om jordforurening og områdeklassificering for den enkelte ejendom.

 

Forureningskortlægning

Kortlægning på vidensniveau 1 eller 2

En ejendom kan blive kortlagt, hvis der er mistanke om, at jorden er forurenet eller hvis der er konstateret forurening på ejendommen. 

Kortlægningen blev igangsat i 2000, da lov om forurenet jord trådte i kraft. Kortlægningen er indtil 31. december 2006 blevet varetaget af Århus Amt. Kortlægningen varetages i dag af Region Midtjylland.

Kortlægningen sker på to niveauer

Der findes en lang række aktiviteter, hvor driften kan have givet anledning til jordforurening. Aktiviteterne kan f.eks. være autoværksted, servicestation, maskinværksted eller støberi. Uanset om driften er ophørt eller ej, vil en sådan aktivitet kunne medføre kortlægning på vidensniveau 1, hvis der er mistanke til, at jorden kan være forurenet.

Hvis der bliver konstateret forurening på grund af f.eks. en utæt olietank eller på grund af tidligere aktiviteter vil ejendommen blive kortlagt på vidensniveau 2. Inden denne kortlægning sker, bliver der udført en forureningsundersøgelse, som påviser jordforurening.

Find kortlagt ejendom

Region Midtjylland har udarbejdet et kort med de kortlagte ejendomme. Her er det også muligt at se ejendomme som tidligere har været kortlagt eller udgået, fordi der ikke har været grundlag for kortlægning.

Se kortet med kortlagte ejendomme i Region Midtjylland.

Restriktioner

Når en ejendom bliver kortlagt, er der knyttet en række restriktioner til brugen af grunden/ejendommen.

Ønsker du som grundejer f.eks. at bygge til eller renovere på en kortlagt ejendom, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven foruden byggetilladelsen.

Der kan f.eks. blive stillet krav til etablering af byggetekniske foranstaltninger for at afværge eventuelle indeklimaproblemer.

Ønsker du som grundejer at bortskaffe overskudsjord fra en kortlagt ejendom, skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen, før jorden kan bortskaffes.

Offentlig indsats

Når en ejendom er kortlagt, indgår den i den offentlige indsats, hvor regionen udfører undersøgelser og eventuel oprydning af jordforurening.

Regionen prioriterer den offentlige indsats i forhold til, om ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, beliggende i et indvindingsopland for almen vandforsyning eller anvendes til bolig, daginstitution eller anden følsom anvendelse.

Før en ejendom overgår til offentlig indsats vil alle påbudsmuligheder være afprøvet. Det betyder, at kommunen vil påbyde forureneren at oprydde en konstateret jordforurening, hvis det er muligt ifølge den gældende lovgivning.

Læs mere

Læs mere om kortlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Ejendomsforespørgsler / status på jordforurening

Skal du i forbindelse med en ejendomshandel have oplyst, om grunden er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller konstateret forurenet (vidensniveau 2), skal du kontakte Region Midtjylland, der er myndighed efter lov om forurenet jord: 

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

Ønsker du mere information, kan du skrive til Jordforurening på jordforurening@ru.rm.dk eller ringe til 78 41 19 99 alle hverdage kl. 9.00 - 15.00, fredag dog kl. 9.00 - 14.00.

Tjek på Regionens hjemmeside om ejendommen er kortlagt.

 

Kontaktboks

Mick Rasmussen