Klimatilpasning

Her findes planer og projekter indenfor klimatilpasning

Klimatilpasning håndterer vand fra alle sider - både stigende havvand og stormfloder, øget nedbør og ekstremregn, oversvømmelser langs vandløb og stigende terrænnært grundvand. 

I Norddjurs Kommune indarbejder vi klimatilpasning i planlægning og udvikler løbende projekter og iværksætter handlinger og indsatser for at afhjælpe de stigende vandproblemer - hver enkelt borger og lodsejer har selv ansvar for vandhåndtering på egen ejendom og grund. 

Norddjurs Kommune arbejder målrettet for at øge robustheden og sikkerheden ved oversvømmelser.

Vi undgår oversvømmelser ved at arbejde MED vandet.

Vandet er en ressource til at skabe rammerne for rekreative muligheder for børn og voksne.

Derfor arbejder Norddjurs Kommune målrettet med at finde multifunktionelle løsninger, der skaber værdi i vores lokalområder.

Risikostyringsplan for Randers Fjord (pdf)

I Norddjurs Kommune er et større område omkring Allingåbro og Randers Fjord udpeget som risikoområde i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Det udpegede område er en del af det større risikoområde "Randers Fjord", der går på tværs af Norddjurs og Randers Kommuner. Området er et af flere risikoområder i Danmark, der er udpeget af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet som led i implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv. Norddjurs Kommune har således, i samarbejde med Randers Kommune, udarbejdet risikostyringsplaner for Randers Fjordområdet.

Næse for vand

Projektet ”Grenaa- Næse for vand” er støttet af Realdania og Kystdirektoratet.

Informationer, publikationer osv fra projektet kan ses på 'Grenaa - Næse for vand'.

Det er et projekt, der bygger på et stærkt partnerskab, der skal indtænke erhvervsliv, borgere, havn, forsyningsselskaber,  kommune samt Realdania og Dansk kyst- og naturturisme. Projektet skal være det gode eksempel på, hvordan man på tværs af kommune, borger og erhverv håndterer vand fra alle sider; havvand, grundvand, vandløb, regnvand og spildevand.

Coast2coast - Grenaaens opland

Projektet er afsluttet i december 2022, og projektsiden kan fortsat tilgås på Grenåens opland

Dette er et fælles projekt mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Vi får mere vand i fremtiden, og det kræver plads. Det kan give problemer med at dyrke jorden, og huse især i Grenaa, Kolind og Ryomgård vil oftere blive oversvømmet – medmindre nogen gør noget. Projektet skal gøre det lettere at beslutte, hvor og hvordan vi parkerer eller blokerer for vandet i fremtiden. Det er svært at tilgodese alle. Men målet er at klæde politikerne på til at finde den mest optimale strategi for samfund og borgere: Det, der bedst kan betale sig for flest, både nu og om 100 år.

Coast2coast - Randers Fjord

Dette er et fælles projekt mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune og omfatter hele Randers Fjord helt fra Udbyhøj til Randers midtby.

I hele projektets levetid er informationer, publikationer osv fra projektet tilgængelig på hjemmesiden Fjordens vand. 

Projektet fokuserer på hvordan området omkring Randers Fjord kan tilpasses kommende havvandsstigninger og stormfloder. Vi har allerede oplevet oversvømmelser, som kun kan forventes at blive oftere og kraftigere i de kommende år. En klimatilpasning af Randers Fjord og dets omgivelser skal også tage vandtilførelsen fra både Gudenåen og Alling Å i betragtning.

Hvad kan du selv gøre? 

Hvis du bor i et område med risiko for oversvømmelse fra enten havvand, regnvand, grundvand eller åvand, bør du overveje, hvorledes du sikrer dit hjem, når vandet kommer. Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at beskytte din bolig mod oversvømmelser. 

Beredskabet arbejder med at sikre samfundsmæssige væsentlige værdier ved oversvømmelser, fx vigtige udpegede adgangsveje for redningsfartøj og samfundskritiske hotspots. 

Du står derfor  som husejer alene med ansvaret og kan eventuelt undersøge mulige initiativer for at undgå oversvømmelser i samråd med din lokale borgerforening.

Du kan læse mere om dine overvejelser som boligejer i denne folder:

En guide til grundejerforeningers klimatilpasning (pdf)

Folderen er udarbejdet af et eksternt uafhængigt rådgivningsfirma, til brug for borgere i hele Danmark og har derfor ikke et særligt fokus på Norddjurs.

Tag en rådgiver med på råd

Er du i tvivl om klimasikring af din nuværende bolig, eller skal du bygge nyt, så tag en professionel rådgiver med på råd i forhold til risiko for oversvømmelser og mulige afværgeforanstaltninger. Der er meget som, du som boligejer selv kan gøre, for at beskytte din ejendom. 

Tjek din forsikring

Tjek om du er ordentligt forsikret. Du bør sikre dig, at du er tilstrækkeligt dækket fx ved stormflod og oversvømmelse. Få styr på, hvad der er dit ansvar, og hvilke krav forsikringsselskabet stiller til de forholdsregler, du skal træffe for at undgå og begrænse skaderne. I visse tilfælde ved stormflod er det muligt at søge om erstatning for skader hos Stormrådet.

Stormrådet og forsikringsselskaberne betaler normalt kun skadeserstatninger et begrænset antal gange. Så hvis din kommende bolig er i et højrisiko-område, kan det blive dyrt på sigt.

Kontakt

Klima
Byg og Miljø
Senest opdateret 27-02-2023