Klima- og energi-projekter

Klima og energi giver anledning til mindre, større og kolossale projekter - i nutiden og i fremtiden.

Projektsamlingen hér er ikke en komplet samling for samtlige klima- og energi-relaterede projekter i Norddjurs Kommune. Klima og energi tænkes og vurderes i alle lokalplaner, projekter etc., der udsendes fra kommunen.

Nyest igangsatte projekt ligger øverst. Gennemførte projekter ses nederst på siden.

Klimaplan: Sammen om et Grønt Norddjurs

Tid: 2021-2050

Formål: Norddjurs Kommune indgår i arbejdet med landets øvrige kommuner om den grønne omstilling.

Dette er et samarbejde mellem kommuner, regioner, KL, CONCITO og Real Dania. Dette er en del af EU's grønne omstilling.

Norddjurs Kommune afleverede og fik i sommeren 2023 godkendt sin første klimaplan. Klimaplanen revideres herefter hvert 4 år.

Læs mere om kommunens klimaplan:

Sammen om et Grønt Norddjurs

Billede af en havnefront

Næse for vand, Grenaa

Tid: 2023-2043

I projektet Næse for vand er udarbejdet "Strategisk Udviklingsplan til Fremtidssikring af Grenaa". Denne skal bidrage til en udvikling, som beskytter byen mod oversvømmelser fra primært Kattegat og samtidig byudvikler og samler havnebyen og kirkebyen gennem beskyttelse mod vandet.

At vandet bliver en driver for byens fremtidige identitet som havneby på Jyllands næse ud til Kattegat.

Projektet er støttet af RealDania og Kystdirektoratet i puljen ”Byerne og det stigende havvand”.

Læs mere om projektet:

Grenaa - næse for vand

Øvrige aktuelle klima-projekter

Tid: år 2015 og forsat under udvikling

Formål: Området er udpeget som risikoområde i den nationale risikoudpegning af områder truet af oversvømmelse fra havvand og stormflod.

I 2020 erhvervede kommunen sig en grund langs Alling Å for at fremme mulighederne for at klimatilpasse området. Byen borgere og ildsjæle har drevet initiativer og ideudvikling i projektet ”Liv til Åen”. Kommunen igangsatte sammen med LYTT arkitekterne en udviklingsplan for området, som både har til formål at klimatilpasse op til kote 2 samtidig med en udvikling af området til gavn for hele byen.

Projektets tegninger forventes fremlagt med udgangen af 2022 for efterfølgende mulig hel eller delvis realisering gennem fondsansøgninger og puljer. 

Tid: 2017-2022

Formål: Coast2Coast Randers Fjord arbejder videre med planlægningen i Risikostyringsplan for Randers Fjord.

Projektet er støttet af EU-Life midler i et Region Midt samarbejde, og udarbejdes i samarbejde mellem Randers og Norddjurs Kommune.

Projektet afdækker hvordan der planlægges helhedsorienteret på tværs af kommunegrænser for en fælles udfordring. Der afdækkes forskellige adaptive klimaindsatser og hvordan området kunne beskyttes lokalt og hele Randers Fjord. Der er afdækket hvordan områderne langs fjorden bør sikre sig selv op til kote 3, og hvordan en sikring over kote 3 må ske de to kommuner i samarbejde i fremtiden.

Hjemmeside for projektet Fjordens vand

Gennemførte klima-projekter

Tid: 2012-2030

Norddjurs Kommune forpligtede sig i 2012 til EU-Borgmesteraftalen, hvor kommunen skal arbejde for en 40% CO2-reduktion i år 2030 for det geografiske område af hele kommunen. Kommunen indberetter hvert andet år til EU.

Opgaven udføres med baggrund i PlanEnergis beregninger, som udføres på geografisk kommune niveau i samarbejde med Region Midt.

Tid: 2017-2022

Formål: Coast2Coast Grenåens Opland har til formål at afdække vandbalancen i det godt 480 km2 store opland.

Projektet er støttet af EU-Life midler i et Region Midt samarbejde, projektet udarbejdes i samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Projektet ser både på den nuværende og fremtidige udfordring med øget nedbør og øget afstrømning i vandløbene, det øget terrænnære grundvand og den permanente havvandsstigning og stormfloderne. Området belyses for sin risiko og robusthed ift. forsat drift af aktiviteterne om oplandet.

Hjemmeside for projektet med Grenaaens opland

Afslutningsrapporten er godkendt af kommunalbestyrelsen efter politisk behandling i april 2023.

Tid: år 2015 - september 2021

Formål: Området er udpeget som problematisk ved kraftig nedbør og der har været oplevet oversvømmelser og skader i området ved kraftig regn. Området er også presset af terrænnært grundvand, hvilket vanskeliggøre lokal nedsivning med faskiner.

Derfor gennemførtes et klimaprojekt mellem kommunen, forsyningen og lokalområdet.

Her blev både vand, trafiksikker og udvikling af området skabt i synergi, sådan området i dag fremstår med vandrender, grønne områder, ensrettet vej for øget trafiksikkerhed, skolebusserne kører til ny plads og bløde trafikanters bevægelsesmuligheder og tryghed i området højnet.

Tid: 2021

Formål: Et regnvandsbassin bliver til en rekreativ sø i Øster Alling, hvor forsyningen og byen ildsjæle sammen har skabt et område for byen, hvor regnvandet håndteres, og hvor stier og liv omkring søen kan nydes af byen borgere.

Tid: 2020

Formål: Området stod overfor opdatering af deres spildevandssystem. Derfor indgik forsyningen et samarbejde og projekt i området for at afprøve og udbygge mulighederne for alternativer til traditionelle spildevandssepareringer af kloaksystemer.

Tid: 2013-2019

Formål: Det nye anlæg kan modstå kraftige bølger fra nord, og øboerne behøver ikke længere være bekymret for, om strandene forsvinder, eller vandet skyller op og ødelægger kystvejen i forbindelse med en storm.

Den nye kystsikring har også forbedret badesikkerheden og de rekreative muligheder, så aktiviteter som snorkeldykning, fiskeri, windsurfing og kitesurfing bliver lettere – til glæde for både fastboende og besøgende.

Tid: 2018

Formål: Det fremgår af spildevandsplanen, at større dele af Trustrup skal separatkloakeres, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal adskilles. 

Projektet har oprindeligt været programsat til 2020 – 2021. Dette vil blive fremrykket, så det blev opstartet i 2019.

På nuværende tidspunkt er AquaDjurs i gang med de forberedende opgaver i form af fuld TV-inspektion af hele kloakledningsnettet i Trustrup.

På baggrund af data fra TV-inspektionen vil vi se om det er muligt, at lave et projekt, med fokus på at lave alternative løsninger i forhold til håndtering af regnvandet, så vi ikke bare gør, som man plejer. Det er også vigtigt at de nye områder nord for Trustrup tænkes ind i projektet. Hvis vi skal lave den optimale løsning med rekreative områder, er det afgørende, at lokalbefolkningen vil være med.

Tid: 2012-2017

DN-Klimaaftalen var en aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Norddjurs Kommune, hvor kommunen engagerede sig i at reducere sit CO2-aftryk med 2% årligt frem mod 2017.

Opgaven fokuserede på kommunens eget forbrug og aftryk. Årligt blev indberettet fremdriftsrapporter til DN og Norddjurs Kommune opfylde målet ved projektets afslutning i 2017.

Her kan du læse afslutningsrapporten.

Tid: 2017

Formål: Norddjurs Kommune vedtaget en robust energi- og klimapolitik, som skal arbejde for en grøn energiomstilling og klimatilpasse vores samfund til fremtidens klimaudfordringer med øget vandmasser både fra regnvand, opstigende grundvand og stormfloder.

Her kan du læse den gældende Energi- og Klimapolitik.

Tid: 2016

Formål: Grenaa er udpeget som truet for oversvømmelser fra Kattegat, derfor igangsattes en screening af mulige løsningstilgange, hvor der indledningsvist blev belyst mulighederne for sluse, pumper og voluminer af baglandsvand, som måtte forventes håndteret ved en sluselukning. Projektet udmøntede C2C Grenåens Opland og danner baggrund for viden ind i udviklingsplanen som laves i Næse For Vand.

Her kan du læse afslutningsrapporten.

Tid: 2016

Formål: Da energien i Grenaa skulle genplanlægges ifm. affaldsforbrændingens lukning igangsattes en proces, hvor energiforbrug, behov og krav blev afdækket mellem en række virksomheder i Grenaa. Dette skete for at afdække mulighederne for eventuel udnyttelse af overskudsvarme og restkapaciteter af energi i byen.

Projektet gav en veloplyst grundlag for den senere iværksatte energiforsyning af Grenaa.

Her kan du læse afslutningsrapporten.

Tid: 2015-2016

Formål: Den nye sø er etableret som et regnvandsbassin for at sikre Stenalt Bæk mod overbelastning ved kraftige regnskyl samt for at rense regnvandet for diverse forurenede partikler fra byens veje og parkeringsarealer.

Norddjurs Kommune har lagt areal til projektet samt etableret broer og stier. AquaDjurs har etableret selve søen. Skiltene i området er et fælles projekt.

Alt i alt et projekt der klart viser hvad der er muligt, når der arbejdes sammen om de for borgerne gode løsninger både med hensyn til vandmiljøet, men ikke mindst med udgangspunkt i de rekreative værdier som kan indgå i lokalsamfundets hverdag. Alternativet kunne have været et nedgravet betonbassin eller et åbent bassin med stejle skrænter og et 2 meter højt hegn omkring, hvis fokus alene havde vært på at sikre Stenalt Bæk.