Sygemeldt som selvstændig

Hvis du bliver sygemeldt som selvstændig, kommer du i kontakt med jobcenteret. Læs mere om, hvad du kan forvente af samarbejdet med os under dit sygeforløb.

Dit forløb som sygemeldt

Hvis du bliver syg som selvstændig, kan du søge om sygedagpenge via NemRefusion.

Du skal søge om sygedagpenge senest 3 uger efter din første fraværsdag. 

Hvis du har tegnet en forsikring hos Udbetaling Danmark, skal du være opmærksom på, at dit sygefravær skal anmeldes senest 1 uge efter 1. eller 3. sygedag.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge for selvstændige længere nede på siden.

Når du er sygemeldt modtager du et brev i din digitale postkasse med besked om, at gå ind på mitsygefravær.dk

Her vil du blive bedt om, at udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret. 

For at støtte dig til hurtigst muligt i, at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vil du blive bedt om at fortælle om din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg.

Du har mulighed for at søge sygedagpenge fra kommunen efter 14 dages sygdom. Som selvstændig skal du søge via den digitale løsning NemRefusion.

Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt. 

Derudover gælder en række betingelser. Læs mere om sygedagpenge for selvstændige længere nede på siden.

 • Du vil blive indkaldt til en personlig samtale med din sagsbehandler senest 8 uger fra din første fraværsdag.

Din sagsbehandler vil hjælpe dig med at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det betyder, at vi holder fokus på dine muligheder fremfor dine begrænsninger - også selvom du er syg. 

Til samtalen vil vi snakke om, hvad vi i fællesskab tror der skal til for, at du kan komme i arbejde igen:

 • Vi snakker om, hvilke tilbud og aktiviteter, der vil give mening for netop dig og dit sygdomsforløb

Vi aftaler fra gang til gang, hvornår du skal selvbooke din næste opfølgningssamtale. Samtalerne kan eventuelt finde sted på din arbejdsplads.

Når du ikke længere er syg, skal du melde dig rask igen. 

Du skal melde dig rask via NemRefusion.

Du er velkommen til at kontakte jobcentret, hvis du har brug for hjælp.

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger. 

Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og kan vi ikke forlænge dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår du til et jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb kan bestå af en bred vifte af tilbud - lige fra, mentorstøtte til vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Når du overgår til et jobafklaringsforløb skal du deltage i et møde med vores rehabiliteringsteam, som vil fastsætte indholdet i dit forløb.

Læs mere om sygedagpenge til selvstændige

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark.

Der kan være undtagelser, hvis du fx bor i et andet EU-land eller flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har indgået en særskilt aftale med.

Derudover er det en betingelse, at:

 • du i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang – heraf den seneste måned før fraværet
 • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18,5 time.

Hvis du har drevet virksomheden i mindre end seks måneder, medregner man perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre du har tegnet en frivillig forsikring, som giver dig ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygefraværsdag.

Selvstændige skal anmelde deres sygefravær via NemRefusion. Det gælder, uanset om du har tegnet forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere.

For at kunne anmelde sygdom som selvstændig, skal du være oprettet som bruger af NemRefusion og have en medarbejdersignatur.

NemRefusion

Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag eller fra første fraværsdag, og om du ønsker at være dækket til minimumsydelse eller maksimumsydelse. Forsikringen tegnes hos Udbetaling Danmark.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

På sygedagpenge – hvad nu?

Få præsenteret de vigtigste begreber, og forstå kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb:

Sygedagpenge

Som sygemeldt har du ret til at afvise lægebehandling.

Det vil sige, at du har mulighed for at fravælge en behandling, som du ikke er tryg ved, uden at du mister din ret til sygedagpenge. Du kan fx afvise at lade dig operere for diskusprolaps, modtage behandling med antidepressiv medicin eller ECT-behandling.

Afviser du en ordineret lægebehandling, skal din sag vurderes af den såkaldte kliniske funktion. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå en anden behandling. Hvis klinisk funktion foreslår en lægebehandling, som du heller ikke ønsker, har du dog også ret til at afvise denne behandling.

Du har alene mulighed for at afvise lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger foretaget af en læge samt operationer og behandling med lægeordineret medicin. Ordningen omfatter ikke mulighed for at afvise fx fysioterapeut eller samtaleforløb hos psykolog.

Din ret til sygedagpenge bortfalder:

 • Hvis du ikke ønsker at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, i forbindelse med at du afviser lægebehandling
 • Hvis du forhaler helbredelsen af din sygdom
 • Hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud
 • Hvis du ikke opfylder din pligt til at anmelde eller dokumentere dit sygefravær.

Du skal anmode om sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion. Fristen for at anmode om sygedagpenge fra kommunen er senest tre uger efter første fraværsdag.

Hvis du har tegnet en forsikring efter sygedagpengeloven, skal fraværet dog være anmeldt, senest en uge efter sygedagpengerettens indtræder, dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængigt af forsikringen.

Det er kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Nem Refusion 

Sygedagpengene udgør højst 4.465 kr. (2022) pr. uge.

Sygedagpenge udbetales bagud. 

Ved delvis uarbejdsdygtighed kan du få nedsatte sygedagpenge. Det er en betingelse, at lægen skønner, at du kun kan arbejde delvist, eller at du skal have ambulante behandlinger.

Du kan på ethvert tidspunkt i et sygedagpengeforløb vælge at raskmelde dig delvis og begynde at arbejde på nedsat tid.

Du kan få udbetalt nedsatte sygedagpenge, hvis du efter kommunens vurdering højst er i stand til at udføre en fjerdedel eller halvdelen af dit normale arbejde.

Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig.

Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, foretager kommunen en revurdering af din situation, hvor den tager stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode. Perioden kan forlænges, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Det anses for sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, dvs. til beskæftigelse på normale vilkår
 • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger
 • Du er under eller venter på lægebehandling, og der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet
 • Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb
 • En læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom
 • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet – evt. midlertidig – afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension. En forlængelse er betinget af, at pensionssagen er påbegyndt, inden retten til sygedagpenge ophører.

Du vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at dit sygedagpengeforløb ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne, men du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Pjece om jobafklaringsforløb

Kommunen skal løbende følge op, så længe du modtager sygedagpenge.

Kommunen skal afholde opfølgningssamtale senest otte uger fra din første sygedag. Samtalen handler om, hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde. Du og din sagsbehandler fastlægger i fællesskab den konkrete indsats, der skal sættes i gang.

Kommunen skal under hele sygeforløbet følge op på din sygemelding for at støtte dig i at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal altid være tilpasset den enkelte sygemeldtes situation og helbredstilstand.

Hvis du vil vide mere om sygedagpenge og kommunens opfølgning, kan du kontakte jobcenteret i kommunen.

Find dit lokale jobcenter

Lægeerklæring til brug for første opfølgning

Kommunen kan som led i indkaldelse til første opfølgningssamtale indhente en lægeerklæring, hvis kommunen vurderer, at der er behov for dette for at oplyse din sag tilstrækkeligt. Du har også selv mulighed for at anmode om, at din kommune indhenter en lægeerklæring. 

I lægeerklæringen skal din læge vurdere din sygdom og situation.

Din læge skal også vurdere dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, eventuelle skånehensyn, behandling og sygdommens forventede varighed. Din læge sender lægeerklæringen til kommunen, inden du skal til den første samtale hos kommunen. Formålet er også her, at din sagsbehandler klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe dig.

Tidlig opfølgning ved langvarigt sygefravær - fast track

Du har mulighed for at få igangsat en tidlig opfølgning – fast track – hvis du forventer, at dit fravær kommer til at vare mere end otte uger.

Hvis du beder om en tidlig opfølgning, vil kommunen skulle tage første samtale senest to uger efter ansøgningen. Du kan altså hurtigere få hjælp til at lægge en plan for, hvordan du bedst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Brug Fast track og afkort en langvarig sygemelding

Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud.

Det gælder fx ved diagnoser som kræft eller svært hjertesvigt. Fritagelsen kaldes standby-ordningen.

Hvis du mener, at du bør fritages, skal du angive det i oplysningsskemaet eller kontakte kommunen.

 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Sygedagpengeteamet