Enkeltydelse

Har du uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter, kan du søge om et særligt økonomisk tilskud. For at få et tilskud, skal du have været udsat for en social begivenhed, og ikke selv have mulighed for at betale udgiften.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan for eksempel få tilskud til: 

 • Flytteudgifter (fx indskud og depositum)
 • Tandbehandling
 • Etablering af bolig
 • Medicin
 • Psykologhjælp
 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
 • Briller

Hvis du er i tvivl om du kan få dækket en konkret udgift, er du velkommen til at kontakte os i jobcenteret. 

Husk at søge om tilskud i god tid

Det er vigtigt, du husker at søge om tilskud inden, du har påtaget dig udgiften.

Det betyder, at du eksempelvis ikke må have skrevet under på en lejekontrakt inden, du søger om tilskud til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til medicin, som du har købt inden, du søger om tilskud til medicin. 

Borgere på offentlig forsørgelse kan søge om økonomisk tilskud til ekstra varme og el–udgifter

Hvis du har ekstraordinære udgifter til varme og el i vintersæsonen 2021/2022 kan du søge enkeltydelse efter Lov om Aktiv socialpolitik § 81, Lov om Integration § 35 og personligt tillæg efter Pensionslovens § 14. stk. 1.

For at få tilskud skal der være tale om ekstra og uforudsigelige udgifter til varme og el. Du må ikke selv have økonomiske midler til at kunne betale udgifterne. Der vil derfor blive foretaget en økonomisk vurdering af om du selv vil kunne afholde ekstra-udgifterne.

Borgere der modtager følgende forsørgelse kan søge:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses og hjemrejseydelse
 • Overgangsydelse
 • Sygedagpenge
 • Ressourceforløbsydelse
 • Dagpenge
 • SU
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Flekslønstilskud
 • Førtidspension (tilkendt før 2003)
 • Folkepension

Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt før 2003 har mulighed for at søge personligt tillæg til pensionen via borger.dk - Personligt tillæg. 

Folkepensionister og førtidspensionister kan også kontakte Udbetaling Danmark for at undersøge muligheden for søge varmetillæg.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Kontanthjælpsteamet