Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis din uddannelsesaftale ophører, ophører din ansættelse også.

Du har 3 måneders prøvetid fra første praktikperiodes start. I denne periode kan både du og arbejdsgiver ophæve din uddannelsesaftale uden varsel.

Efter prøvetiden kan både du og Norddjurs Kommune kun ophæve uddannelsesaftalen ved misligholdelse, eller hvis forudsætningerne for indgåelse af uddannelsesaftalen viser sig at være urigtige eller ”briste”.

Det er vanskeligt at sige, hvad der skal til for, at noget kan kaldes ”misligholdelse” eller ”urigtige” eller ”bristede forudsætninger”.

Manglende lønudbetaling, chikane og mobning kan være tilstrækkelig grund for en elev til at ophæve en uddannelsesaftale. Modsat kan langvarig sygdom, manglende motivation eller illoyal adfærd fra elevens side være tilstrækkelig grund for arbejdsgiver til at ophæve uddannelsesaftalen.

Der vil under alle omstændigheder blive tale om en konkret vurdering, hvor man ser på grovheden af misligholdelsen, om den har fundet sted over længere tid, og om eleven er instrueret om at rette op på sin opførsel.

Hvis du bortvises fra skoleundervisningen, ophæves din uddannelsesaftale.

Det er ikke tilladt at udeblive uden gyldig grund, hverken i skole eller praktik. Hvis du udebliver, trækkes du i løn. Udeblivelse kan også betyde ophævelse af din uddannelsesaftale.

Inden der træffes beslutning om en skriftlig advarsel eller ophævelse af din uddannelsesaftale, har du ret til at fremkomme med dine synspunkter.

Du opfordres til at have en bisidder med, hvis du selv beder om eller bliver indkaldt til samtale.

En bisidder er en person, du har tillid til, fx et familiemedlem, en ven eller en person fra din fagforening, som kan lytte til det, der bliver sagt i samtalen, og som du kan tale med efter samtalen.

Tjenstlige samtaler anvendes f.eks. for at afklare fejl og misforståelser og som et middel for at få en medarbejder til at rette sig efter ledelsens anvisninger. En tjenstlig samtale kan også anvendes forud for tildeling af en advarsel.

Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, bør du indkaldes med en frist, der er rimelig i forhold til sagens konkrete omstændigheder. Ofte vil og bør du få længere tid, men der er ikke noget i vejen for, at en samtale kan holdes f. eks. fra dag til dag, eller endog med kortere varsel, hvis det konkret skønnes nødvendigt.
 
I indkaldelsen skal du gøres opmærksom på, hvad samtalen vil handle om, så du har mulighed for at forberede dig.

Du skal også orienteres om, at du er velkommen til at tage en bisidder med. En bisidder er en person du har tillid til, f.eks. et familiemedlem, en ven eller en person fra din fagforening. Det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder med, og hvem denne person evt. skal være. Kommunen må altså ikke af egen drift indkalde f.eks. tillidsmanden som bisidder.
 
Der skal skrives referat af samtalen, og referatet skal underskrives af dig og andre, der har deltaget i samtalen. Dette bør ske i umiddelbar forlængelse af samtalen. Vælger du at tage samtalen uden bisidder, bør det fremgå af referatet, at du trods opfordring har valgt at møde uden bisidder.

Ledige stillinger

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger