Opkrævning

Har du modtaget en faktura eller en rykker fra kommunen, kan du her finde oplysninger om betaling og aftaler.

Du kan også se, hvad der sker, hvis du ikke betaler.

Drejer din henvendelse om genberegninger af din ejendomsskat for årene 2021 - 2023, skal du ringe til Ejendomskontoret på tlf.: 89591016

 

Læs mere om opkrævning

Du søge i nedenstående faner. Du kan også folde alle faner ud.

Du har følgende muligheder for at betale dine regninger til Norddjurs Kommune.

Tilmeld til BetalingsService

På indbetalingskortet eller fakturaen kan du se, om det er muligt at tilmelde betalingen til betalingsservice.

Du har følgende muligheder for at tilmelde til BetalingsService:

 • Tilmeld dig i dit betalingsinstitut

 • Log på Mit Betalingsoverblik her

 • Tilmeld med App'en Betalingsservice (se nedenfor hvordan)

 • Ved betalingsaftale: kontakt os i Opkrævningen på fo@norddjurs.dk, eller på tlf.: 89 59 18 18

 • Norddjurs Kommune kan være behjælpelige med tilmelding til pbs. Kontakt os på fo@norddjurs.dk

Hent app'en Betalingsservice på din smartphone.

Det er muligt at tilmelde en regning ved at tage et foto med app'en af indbetalingskortet. App'en trækker automatisk de nødvendige oplysninger ud.

Dette betyder, at du kun skal indtaste få oplysninger for at tilmelde en regning til betalingsservice.

Hvis kameraet svigter, er der tilføjet en funktion, hvor du selv kan indtaste dine betalingsoplysninger.

Derfor kan du benytte app'en selvom kameraet på mobilen skulle være defekt. 

Fordele ved betalingsservice

Fordelene ved BetalingsService er mange. For eksempel vil du spare mange penge ved at bruge BetalingsService.

BetalingsService er gratis (enkelte pengeinstitutter tager dog gebyr på budgetkonti). Herudover er du sikker på at betale dine kommunale regninger til tiden - så undgår du rykkergebyrer.

Husk at betale regningen som du plejer, indtil den står på betalingsoversigten. Herefter kan det være en god ide at tjekke betalingsoversigten hver måned, for at sikre at betalingen sker.

Selv om beløbet står på betalingsoversigten, er det ikke altid den bliver betalt, og det kan skyldes, at der mangler penge på kontoen. Med BetalingsService bevarer du stadig kontrollen over dine betalinger.

Betalingsoversigten fortæller dig, hvilke regninger BetalingsService ordner for dig og hvornår. Og du kan selvfølgelig afvise en regning på betalingsoversigten, hvis du ikke ønsker at betale den alligevel.

Du skal bare give dit pengeinstitut besked senest den 7. i betalingsmåneden, så Betalingsservice kan nå at stoppe den.

Betal din regning via netbank

Hvis du har en netbank-aftale med dit pengeinstitut, kan du betale dine regninger, når du har tid og lyst, hele døgnet og hele ugen.

I din netbank skal du indtaste indbetalingskortets læselinie. Vær dog opmærksom på, at læselinien er forskellig fra måned til måned.

Her kan du nemt betale dine regninger til kommunen

I selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik”, kan du få et overblik over din regninger til Norddjurs kommune og du kan betale med Dankort eller via MobilePay.

OBS: MobilePay understøtter ikke længere Internet Explorer. Det anbefales derfor at  der logges på med browserne  Chrome, Edge, Firefox eller Safari.

Kan du ikke betale hele beløbet på en gang, kan du på ”Mit Betalingsoverblik” indgå en aftale. Her bliver der foreslået et antal afdrag på beløbet, eller du kan komme med et forslag til en afdragsordning.

Du kan f.eks. se oplysninger om, hvad du skal betale for dit barns daginstitution, eller hvad du skylder i ejendomsskat. Du kan almindeligvis også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.

Ønsker du at betale dine regninger på Netbank kan du også finde oplysning om læselinjen (FIK) på ”Mit Betalingsoverblik”.

Når du får en regning fra kommunen, kan du altid se betalingsfristen. Har du spørgsmål til din regning skal du kontakte den afdeling, der står som afsender.

Log på mit Betalingsoverblik her

Har du gæld til kommunen eller er du i tvivl om du har?

Så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til opkrævningen i Norddjurs Kommune.

Vi kan fortælle dig om hvilke muligheder der er for at indgå en betalingsordning, sætte en regning i bero mv.

Hvis du ikke betaler, vil der løbe renter og gebyrer på efter gældende regler.

Hvis du får en overskydende skat, negativ moms eller andre tilgodehavender fra det offentlige, skal du være opmærksom på, at der kan ske modregning i disse udbetalinger til din gæld hos Norddjurs Kommune.

Hvis din gæld vedrører betaling for dag- og fritidstilbud, kan der også ske modregning i børne- og ungeydelsen.

Ovenstående er gældende, selvom der er indgået en betalingsordning

Skylder du ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav, skal du være særlig opmærksom på følgende:

Hvis man ikke betaler sin ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav til tiden, får man først rykkere, herefter bliver der lavet udlæg i ejendommen, og senere bliver der koblet en advokat på sagen.

Det er dyrt, og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

Du kan søge om en afdragsordning ved at kontakte Opkrævningen, eller gå ind på Mit Betalingsoverblik på Norddjurs kommunes hjemmeside.

Som udgangspunkt kan en ordning højst være på 12 måneder. Afdragsordninger på ejendomsskat skal være betalt inden ny rate forfalder til betaling.

Hvis du ikke kan afdrage gælden inden for 12 måneder, kan du anmode kommunen om at overføre kravet til Gældsstyrelsen.

Der kan ikke indgås afdragsordninger, om gæld vedrørende løbende betalinger.

Hvis du ikke overholder afdragsordningen, bliver beløbet automatisk sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Du må da påregne ekstraudgifter til rykkergebyr og retsafgifter.

Det kan blive dyrt at være i restance.

Gebyrer

Opkrævningen opkræver gebyrer med hjemmel i Lov nr. 939 af 27. december 1991

Kommunalbestyrelsen har ved beslutning af 6. marts 2007 vedtaget, at der opkræves gebyr for rykkerskrivelser. Der pålægges gebyr på op til 250 kr.

Hvis Norddjurs Kommune sender et rykkerbrev til dig, koster det 250 kr. hvis regningen er over 500 kr. og hvis regningen er under 500 kr. koster det 100 kr. i gebyr.

Hvis Norddjurs Kommune har sendt rykkere til dig og du stadig ikke har betalt dine regninger til kommunen, så vil restancen som hovedregel blive sendt videre til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen har forskellige muligheder for at inddrive restancen, og herved kan du komme til at betale yderligere omkostninger.

Renter

Med hjemmel i forskellige love kan der beregnes renter ved for sen betaling af krav, der opkræves af opkrævningen.

Der beregnes renter på følgende krav:

 • Ejendomsskat
 • Boliglån
 • For meget udbetalt løn

Renten beregnes med 1% pr. påbegyndt måned - dog med 0,5% på lønkrav.

Endvidere har Folketinget den 17. december 2010 vedtaget lovforslag L65 - Ændring af lov om kommunal ejendomsskat, hvilket betyder ændringer i rentesatsen vedr. ejendomsskatter m.v.

Klage over gebyrer og renter indgives til Kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.

Modregning og Inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsens kompetencer

Betaler du ikke til tiden, vil restancen blive registreret ved Gældsstyrelsen og vil først blive slettet, når den er betalt.

Det betyder, at f.eks. overskydende skat eller moms ikke straks kan udbetales, og at der kan ske modregning for restancen.

Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner, politimyndigheder m.fl. Du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at få oplysningerne ændret, hvis de viser sig urigtige eller vildledende.

Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en rykker med rykkergebyr til dig. Hvis du stadig ikke betaler, kan du risikere, at vi sender sagen videre til Gældsstyrelsen til tvangsinddrivelse f.eks. lønindeholdelse.

Gældsstyrelsen har indtrædelsesret i overskydende skat for en række offentligydelser.

Kommunen må bruge den overskydende skat til at dække gæld til kommunen.

Gældsstyrelsen har blandt andet indtrædelsesret for gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, kautionslån m.m.

Ligeledes kan vi tilbageholde udbetalinger efter nogle af disse love, bl.a. boligsikring til dækning af restancer vedrørende boligsikring, beboerindskudslån m.m.

Gældsstyrelsen har ret til at modregne i en række offentligydelser

I forbindelse med eksempelvis overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag moms har Gældsstyrelsen ret til at modregne.

Det gælder også, selvom du allerede har indgået en afdragsordning. Det betragtes nemlig som et ekstraordinært afdrag på gælden.

Herudover har Norddjurs Kommune mulighed for at overtage din ret til visse sociale ydelser, hvis du har gæld til det offentlige. Det kan for eksempel være:

 • Boligydelse/boligstøtte

 • Kontanthjælp

Efter Børne- og ungeydelsesloven og Told & Skats cirkulære kan børne- og ungeydelsen modregnes til eventuelle restancer vedrørende betaling for dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning.

Udbetaling af boligstøtte og boligydelse kan tilbageholdes og benyttes til restance vedrørende samme krav, jf. lov om individuel boligstøtte § 49.

Løbende betaling af daginstitution kan tilbageholdes i kontanthjælpsudbetalingen, jf. aktivlovens § 96.

Gældsstyrelsen kan lønindeholde eller foretage udlæg i dine ejendele

Hvis Gældsstyrelsen lønindeholder, betyder det, at din arbejdsgiver bliver bedt om at tilbageholde en procentdel af din løn for at få inddrevet din gæld. Tilbageholdelsen sker både, hvis du arbejder, eller hvis du modtager pension, understøttelse eller lignende.

Der er ingen øvre grænse for, hvor stor en procentdel af din løn der kan tilbageholdes.

En pantefoged kan foretage udlæg i dine ting.

Et udlæg kan fx foretages i din bankkonto, dit indbo, din bil eller dit hus.

Når der er foretaget udlæg i en eller flere af dine ejendele, må du ikke belåne eller sælge dem. Hvis du stadig ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, kan de ting, der er foretaget udlæg i, blive solgt på en tvangsauktion, og provenuet bliver så brugt til at dække din gæld.

Hvis du vil klage over en afgørelse fra opkrævningen

Hvis du vil klage over en afgørelse fra opkrævningen, kan du sende den til:

Norddjurs Kommune
Opkrævningen
Torvet 3
8500 Grenaa

Så sørger vi for at sende klagen og en udtalelse videre til rette myndighed.

 Relevante adresser

 • Gældsstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing
 • Det Sociale Nævn, St. Blichersvej 6, Postbox 151, 6965 Ringkøbing
 • Fogedretten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers
 • Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Opkrævning og inddrivelse af en række kommunale krav kan der IKKE klages over, idet det drejer sig om administrative afgørelser og kommunalbestyrelsesbeslutninger.

Klage over gebyr skal ske til den myndighed hvortil hovedkravet hører. Klage over gebyr alene er i princippet ikke muligt.

Ombudsmanden

Ombudsmandens opgave er bl.a. at føre tilsyn med den kommunale forvaltning dvs. at sikre borgerne i forhold til forvaltningen.

Adresse:
Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
1457 København K
Tlf.: 33 13 25 12.

Søg om gældssanering

Du kan søge om at få en gældssanering, hvis din samlede personlige gæld er så stor, at du ikke har udsigt til at kunne betale den inden for en årrække, og hvis du ikke er selverhvervende (læs lovhenvisning i Lov om konkurs kapitel 25 – 29).

En afgørelse om gældssanering betyder typisk, at den samlede gæld bliver mindre, og at der skal betales et fast afdrag hver måned i fem år. Kreditorerne deler så de penge, der kommer ind ud fra, hvor meget de har til gode hos dig

Du skal søge om at få gældssanering hos Skifteretten, som først vurderer, om der er basis for at starte en gældssaneringssag.

Skifteretten vil blandt andet kigge på:

 • Gældens størrelse og alder – er det en meget stor gæld, du har kæmpet med længe?
 • Hvordan er gælden opstået – er det en gæld, du systematisk har lavet til forbrug. Eller er det f.eks. på grund af en konkurs?
 • Din alder – er du ung og i stand til at tjene penge i mange år endnu, eller stopper du snart med at være aktiv på arbejdsmarkedet?
 • Din og din husstands økonomi nu og i fremtiden – har du en stabil indtægt, så man kan forvente, at du kan betale afdragene i den periode, en eventuel gældssanering skal løbe over?
 • Om du har gjort, hvad du kan for at betale gælden indtil videre – har du f.eks. overholdt afdragsordninger?
 • Om du har viljen til gældssanering – er du indstillet på at leve for et beskedent beløb i den periode, gældssaneringen løber?

Hvis Skifteretten vurderer, at der er mulighed for at gennemføre en gældssanering, vil de sætte deres medhjælper – en advokat – til at forberede sagen i samarbejde med dig. Advokaten orienterer dine kreditorer om, at der er indledt gældssanering. De skal så anmelde det, de har til gode hos dig.

Når alle dine indtægter, udgifter og hele din gæld er kendt, laver advokaten et forslag, som overfor Skifteretten bliver dit forslag til, hvordan en sanering kan gennemføres. Forslaget vil typisk være et beløb, der skal betales hver måned i f.eks. 5 år.

I et møde med Skifteretten får dine kreditorer mulighed for at kommentere sagen. Når det er sket, beslutter Skifteretten, om du får en gældssanering, og hvordan den i så fald skal forløbe.

Du kan også tage kontakt til Forbrugerrådet TÆNK. De kan hjælpe med Økonomi- og Gældsrådgivning, hvis du ikke kan få hjælp andre steder pga. en lav indkomst. De kan kontaktes på  tlf.: 25 56 00 40.

Kontakt

Opkrævningen

Åbnings- og telefontider

Mandag til onsdag: kl. 10.00 - 12.00

Torsdag: 15.00 - 17:00

Fredag: 10.00- 12.00