Lokalplaner og kommuneplan

Lokalplaner er juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan de ejendomme, som planen omfatter, kan bebygges og anvendes.

Lokalplaner udarbejdes og vedtages efter reglerne i Planloven. Planloven indeholder en liste over, hvad kommunerne må bestemme i lokalplaner, og den opstiller en procedure for, hvordan lokalplaner skal offentliggøres og vedtages. 

I en lokalplan fastlægger Kommunalbestyrelsen således bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser, som gælder for ejere, lejere og brugere af de ejendomme eller områder, som planen omfatter.

Lokalplanen kan blandt andet bestemme:

  • hvordan lokalplanområdet må anvendes
  • placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
  • materialevalg og udseende

Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til "Planloven", lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2021. Loven sikrer, at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner – og at kommunen skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre:

  • større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
  • ændringer af et områdes anvendelse
  • bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø)
  • væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne i Norddjurs Kommune.

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Hvis en dispensation vurderes at have betydning for naboer og andre berørte, kan kommunalbestyrelsen kun give dispensation efter en forudgående høring.

Kommuneplan 2021 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021.

Kommuneplanen er en overordnet plan, som fastlægger, hvordan og hvor kommunens udvikling i de næste 12 år skal foregå.

Den beskriver kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, mobilitet, naturbeskyttelse, klima, jordbrug og mange andre emner.

Kommuneplanen er et centralt styringsværktøj i kommunens administration af f.eks. plan- og byggelovgivningen og omfatter hele kommunen.

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.

  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål.

  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvad der kan lokalplanlægges for i de enkelte dele af kommunen.

Plandata.dk har et oversigtskort, hvorpå du kan finde lokalplaner:

Gå direkte til oversigtskort over lokalplaner på:

 Plandata.dk

 

Kontakt

Planteam