Beskæring af beplantning langs veje

Som grundejer er du ansvarlig for at sikre fri passage på veje, fortove og cykelstier, så alle trafikanter kan færdes uhindret. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads.

Se video om dine pligter som grundejer

F.eks. skal du klippe din hæk og beskære træer, så folk kan komme frem på fortovet. Se mere i videoen.

Sådan skal du beskære træer, buske og hække:

  • Du bør beskære eller klippe din beplantning og hæk ind til ejendommens skel. Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser bør altid være synlige og tilgængelige.
  • Træer og buske bør være beskåret, så der altid er en frihøjde over vejen på mindst 4,0 meter og over fortove og rabatter på 2,75 meter. 

Læs mere om reglerne her

Langs en ejendom, som grænser op til vej, har du, som grundejer pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet.

Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,0 meter og over fortove og rabatter på 2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.

På billedet ovenfor kan du se de mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod offentligt fortov, sti og kørebane og skitse over mindstemål, som skal overholdes ved beplantning mod rabat og kørebane ved at klikke her.

Du skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.

Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende.

Det er nemlig indirekte til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for, at eventuel beplantning på arealet ikke bliver over 80 cm højt.

Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet, du som grundejer ikke overholder reglerne om beskæring, der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf.
Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Vej og Ejendom kan mod betaling være behjælpelig med tilbageklipning af hegn og hække langs offentlig vej. For eventuelle yderligere oplysninger kontakt da driftskontoret på driftskontoret@norddjurs.dk.

 

Hvilke love tager vi udgangspunkt i?

Reglerne om vedligeholdelse af beplantning (og hegn) langs veje findes i lov om offentlige veje (§ 87), i lov om private fællesveje (§ 61) og i lov om hegn (§ 11, stk. 1).

Gældende regler kan rekvireres ved henvendelse til driftskontoret.

 

Kontakt

Driftskontoret
Vej og Ejendom