Visitation til særlig støtte efter serviceloven

Hvis dit barn har behov for særlig støtte, kan du kontakte Myndigheds- og visitationsafdelingen.

Visitationsafdelingen visiterer til særlig støtte efter servicelovens børnebestemmelser, herunder også efterværn. 

Hvis du allerede har et aktivt samarbejde med en familierådgiver, kan du kontakte ham eller hende direkte. 
Ellers kan du henvende dig til vores Modtagelse (se kontaktboks nederst på siden).

Om visitationsprocessen

Kommunen skal hjælpe børn og unge med behov for særlig støtte, så de får de bedst mulige opvækstvilkår. 

Hjælp efter servicelovens regler om særlig støtte forudsætter normalt, at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse, og at der på den baggrund udarbejdes en handleplan.

Hvis det er nødvendigt, kan kommunen give akut eller foreløbig støtte, mens der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. 

Den særlige støtte til børn og unge kan fx være i form af konsulentbistand, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet.

Støtten skal gives tidligt og sammenhængende og på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Du kan læse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på borger.dk og om foranstaltninger om særlig støtte på borger.dk.

Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Børnefaglig undersøgelse

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes en børnefaglig undersøgelse.
Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien - og i givet fald hvilken støtte, der er behov for.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Det er ikke et krav, at indehaveren af forældremyndigheden skal give samtykke til den børnefaglige undersøgelse. 

Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en afgørelse. Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod at gennemføre en børnesamtale. Det kan fx være sagens karakter eller barnets modenhed. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at få oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis. Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra indehaveren af  forældremyndigheden, og uden at vedkommende er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

I den børnefaglige undersøgelse inddrages desuden viden om barnet/den unge og familien fra øvrige relevante parter, f.eks. dagtilbud, skole og lignende.

Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. 
Hvis særlige forhold taler for det, kan der iværksættes foreløbig eller akut støtte, mens undersøgelsen er under udarbejdelse. Herigennem kan det sikres, at barnets / den unges problemer ikke forværres i løbet af undersøgelsen.

Som opfølgning på den børnefaglige undersøgelse skal kommunen altid udarbejde en handleplan, inden den træffer afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge. Handleplanen skal forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og angive, hvad målene er for denne indsats. 

 

 

Når den børnefaglige undersøgelse og handleplan er afsluttet, træffe kommunen afgørelse om eventuelle støtteforanstaltning(er) efter servicelovens regler.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes i kommunen inden fire uger fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du modtager  kopi af Ankestyrelsens afgørelse, når denne er truffet. 


Klage over tvangsanbringelse besluttet i Børn- og Ungeudvalget
Forældremyndighedens indehaver og et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, kan klage over Børn og Unge udvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen

 Læs mere om Ankestyrelsens behandling af klager her: Ankestyrelsen klageadgang

Sagsbehandlingen ydes efter Servicelovens kapitel 11 - Læs mere her: Vejledning til Servicelovens kapitel om særlig støtte til børn og unge

 

 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune