Norddjurs Behandlingscenter

Norddjurs Behandlingscenter tilbyder udredning og behandling til børn og unge med funktionsnedsættelser.

 • Norddjurs behandlingscenter

  Fysio- ergo- og musikterapi

  Vi hjælper børn.

 • Glade børn

  Vi hjælper børn.

Vi arbejder tværfagligt med udgangspunkt i barnets dagligdag, glæde og motivation samt den enkelte families behov.

indsatsen kan foregå i hjemmet i barnets dagtilbud eller i træningslokaler på Djursvej 10 i Ørum.

Vi tilbyder råd og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler og samarbejder efter behov med andre fagpersoner omkring barnet.

Behandlingen retter sig mod kontakt, kommunikation og bevægelse, som er helt grundlæggende elementer i alle menneskers liv og udvikling.

Formålet er at støtte det enkelte barns udvikling, så det gives optimale muligheder for at deltage i hverdagens aktiviteter i hjem, dagtilbud, skole og fritid.

Vores team består af ergo- og fysioterapeuter samt en musikterapeut.

De har alle solid erfaring i at arbejde med børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Vi har særlig viden om habilitering, kontakt og kommunikation og vægter et positivt samarbejde med barnets forældre højt.

Vi arbejder ud fra et udviklingssyn, der blandt andet bygger på:

 • At udvikling foregår i glædesfyldte samspil

 • At lyst og motivation driver værket

 • At læring sker i aktivitet og deltagelse

 • At alle børn har en værdi i sig selv og har brug for at blive anerkendt i dette

 • At alle børn har brug for at høre til

Der visiteres til tilbuddet via familiens sagsbehandler efter Barnets lov.

I fysioterapien arbejder vi med leg og aktiviteter, der er meningsfyldte for barnet.

På den​ måde er barnet aktivt deltagende i at tilegne sig færdigheder, der er brugbare i dagligdagen.

Vi har et tæt med dem, som er omkring barnet, både i hjemmet og i dagtilbuddet.

Vi har fokus på:​

 • Barnets selvværd, glæde og lyst til at bevæge sig

 • De motoriske mål, der er vigtige for den enkelte familie

 • Motorisk læring

 • Den sansemotoriske udvikling

 • Sansebearbejdning og regulering

 • Grov- og finmotoriske færdigheder

 • Balance, koordination, muskelstyrke og udholdenhed

 • At forebygge og afhjælpe fejlstillinger og undgå uhensigtsmæssige belastninger i muskler og led

Vi deltager gerne i relevante undersøgelser, f.eks. på sygehuset.

Hverdagsaktiviteter og leg er barnets vigtigste redskab til at fremme udvikling og trivsel.

Med disse meningsfyldte aktiviteter i fokus arbejder ergoterapeuten på at skabe mestringsglæde hos barnet.

Vi hjælper med at støtte barnet i at blive selvstændig i eget liv i forhold til f.eks. påklædning, spisning, tage bad og indkøb.

Ergoterapeuten arbejder sammen med barnet om indsatsen for at øge barnets motivation og lyst til deltagelse i træningen.

For at tilrettelægge den ergoterapeutiske behandling gennemføres udredning og specifikke test for at klarlægge barnets funktion.

Vi samarbejder tæt med vigtige voksne omkring barnet i både hjem, dagtilbud og skole.

Den ergoterapeutiske indsats har fokus på:

 • Meningsfyldt / meningsfuld aktivitet og deltagelse i hverdagen

 • Selvstændighed i eget liv

 • Spisning og deltagelse i måltider

 • Mundmotorik

 • Finmotorik

 • Sansebearbejdning

I musikterapi bruger vi instrumenter, krop og stemme til at skabe kontakt med barnet og udvikle dets evne til at være i samspil.

Musikterapeuten tager udgangspunkt i barnets egne udspil, som kan være lyd, stemme eller bevægelse.

Derfor kan musikterapi se ud på mange forskellige måder.

Selv meget små børn opfatter nuancer i musik, som f.eks. rytme, timing, stemmemelodi, mimik og dynamik.

Disse elementer er en vigtig del af det tidlige samspil og tæt forbundet med barnets sociale og kommunikative udvikling.

Børn lærer at regulere deres arousal (vågenhed og parathed) og følelser i aktiviteter med andre – som eksempelvis musiske improvisationer og leg..

I musikterapien arbejdes der bevidst med disse processer.

Musik og leg kan motivere barnet til at indgå aktivt i kommunikative samspil på trods af forsinket eller anderledes udvikling.

Et tilbud til forældre til børn med særlige behov.

Kender du til Stressede morgener, Kaotiske måltider, Modstand mod bad Putte-ritualer, der trækker ud?

Så kom og hør om hvordan du støtter dit barns udvikling, så problemer fylder mindre!

Stepping Stones er et australsk familieprogram for forældre til børn med særlige behov i alderen 2-12 år.

Stepping Stones foregår sammen med andre forældre.

Stepping Stones indeholder følgende temaer :Positivt forældreskab. At lære sit barn nye færdigheder. At håndtere problemadfærd.

Stepping Stones er effektivt i forhold til at få mindre stress og øget trivsel i familien.

Deltag i vores 9 ugers forløb: Vi mødes 6 gange til fælles undervisning og øver os i nye færdigheder.

Hver familie arbejder hjemme hver uge med præcis det, der brug for hos dem.

I 3 uger er undervisning erstattet med telefonmøder med underviser fra Norddjurs Behandlingscenter.

Fælles afslutning.

Visitation

Der visiteres til tilbuddet via familiens sagsbehandler efter Barnets Lov.

Ansatte hos FTI
Hvem vi er

Kontaktboks

Norddjurs Behandlingscenter
Mandag - torsdag 9 - 15
Fredag 9 - 14