Økonomisk friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du/I kan søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller privat daginstitution. Du/I kan ikke søge økonomisk fripladstilskud til børn i juniorklub og private pasningsordninger.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige skattepligtige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde fripladstilskudsprocenten på fripladsskalaen.

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2024):

Under 200.301 kr. – fuld friplads

200.301 kr. til 622.199 kr. – delvis friplads

622.200 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

I 2024 forhøjes indtægtsgrænserne med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn

  • 70.089 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Der foretages en løbende regulering af fripladstilskuddet hver måned, hvis den faktiske indkomst afviger med 5 trin eller mere på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet.

Den løbende regulering sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, som er indberettet fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU styrelsen mv.

For lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning. Bemærk, at dette sker op til 2 måneder efter, at indkomsten har afveget fra den oplyste indkomst.

Hvis du ikke er enig i den indkomst, som fremgår af det tilsendte brev som du modtager i E-boks, har du mulighed for at gøre indsigelse. Indsigelsesfristen fremgår af det tilsendte brev. 

Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af tildelte fripladsbevillinger og sammenholder indkomsten i fripladsbevillingen, når opgørelsen fra SKAT foreligger.

Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig.

Norddjurs Kommune vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for meget modtagne fripladstilskud, eller kreditere det for lidt modtagne fripladstilskud, hvis der ikke foreligger anden gæld til det offentlige.

Selvstændige erhvervsdrivende

Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende kan nedenstående skema anvendes til beregning af faktisk indtægt i forbindelse med årlig efterregulering.

Modtager du økonomisk fripladstilskud skal du oplyse Skole- og dagtilbud om ændringer i sammensætningen i husstanden, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Det kan fx være hvis du bliver enlig eller samlevende. Det gør du via Digital Pladsanvisning ved at lave en ny ansøgning med de ændrede forhold.

Du vil herefter modtage en ny bevilling.

Vejledninger

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om økonomisk friplads samt vejledninger:

Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til at søge økonomisk friplads

Vejledning til at lave indsigelse på en genberegning

Kontakt:

Anita Valentin
Administrativ sagsbehandler
Skole-og dagtilbud

Årlig efterregulering

Har du modtaget en årlig efterregulering af økonomisk friplads for tidligere år, skal du kontakte: 

Pladsanvisningen
Tlf: 89 59 11 40
E-mail.: pladsanvisningen@norddjurs.dk